VILNIAUS UNIVERSITETAS. ŽINIŲ BAZĖS „FAKTAI“ ANKETA

1. LIUDININKO PAVARDĖ, VARDAS, t.v.: Nivinskienė Ona, Juozo

profesija: chemikė
pareigos: LMA Chemijos institutas, mokslinė bendradarbė.

2. ĮVYKIO TRUMPAS APRAŠYMAS:

2.1. KAS ĮVYKO?: Radijo ir televizijos komiteto karinis užgrobimas.
2.2. KUR ĮVYKO?: Vilniuje, Konarskio 49.
2.3. KADA ĮVYKO?: 1991 m. sausio mėn. iš 12 į 13 d. naktį.
2.4. KIEK LAIKO TĘSĖSI?: Prasidėjo prieš 2 val., tęsėsi apie 1 val.

3. LIUDININKO ROLĖ ĮVYKIO METU:

3.1. KĄ DARĖTE?: Saugojau Radijo ir televizijos komitetą. Užpuolimo momentu stovėjau prie paties įėjimo į Radijo ir televizijos rūmus, kur buvo įjungtas televizorius.
3.2. SU KUO KARTU BUVOTE (išvardinkite kitus liudininkus)?: Buvome visa šeima.
3.3. KOKIAS ĮVYKIO PASEKMES PATYRĖTE JŪS IR KITI LIUDININKAI?
3.4. KOKIA JŪSŲ, JŪSŲ VAIKŲ, KITŲ LIUDININKŲ BŪKLĖ ŠIUO METU?

4. DETALUS ĮVYKIO APRAŠYMAS:

4.1. KĄ MATĖTE?:Konarskio gatvėje ir skverelyje važinėjo tankai. Šaudydami papliūpomis, įjungę įvairių spalvų prožektorius. Paskui pasirodė desantininkai, daužė langus, šaudė į viršų ir po kojomis.
4.2. KOKIUS FAKTUS IR DETALES PRISIMENATE (apranga, ginklai, technika, jos tipai, numeriai, kaip tai buvo panaudota, kokios pasekmės ir rezultatai)?: Desantininkai, šaudantys iš automatų, tankai, tanketės, mėtė sprogstamuosius paketus.
4.3. IŠVADOS: Lietuvos radijo ir televizijos komitetą grubiai okupavo tarybinė armija, pro garsiakalbį skelbusi, kad valdžia pereina į Nacionalinio gelbėjimo komiteto rankas. Patyčių ir sarkazmo viršūnė, kai be paliovos šaudydami įvairiausia technika šaukė: “Broliai ir sesės, mes nenorim, kad būtų pralietas kraujas...” O patvoriais link komiteto rūmų ėjo karininkai.

5. PRIEDAI:

Foto nuotraukos, video ar audio įrašai, schemos ir kita medžiaga:

6. ANKETOS UŽPILDYMO DATA IR PARAŠAS:

PASTABA: detalų įvykio aprašymą pateikite ant papildomų popieriaus lapų, išskiriant 4.1, 4.2, 4.3 poskyrius