VILNIAUS UNIVERSITETAS. ŽINIŲ BAZĖS „FAKTAI“ ANKETA

1. LIUDININKO PAVARDĖ, VARDAS, t.v.: Nivinskas Rimantas, Henriko

profesija: biochemikas
pareigos: Lietuvos MA Biochemijos institutas, laboratorijos vadovas.

2. ĮVYKIO TRUMPAS APRAŠYMAS:

2.1. KAS ĮVYKO?:Radijo ir televizijos komiteto karinis užgrobimas.
2.2. KUR ĮVYKO?: Vilniuje, Konarskio 49.
2.3. KADA ĮVYKO?: 1991 m. naktį iš sausio 12 d. į sausio 13 dieną, apie 1.30–2.00 val.
2.4. KIEK LAIKO TĘSĖSI?: Pats užgrobimas tęsėsi apie 0,5 valandos, prasidėjo apie 1.30 val.

3. LIUDININKO ROLĖ ĮVYKIO METU:

3.1. KĄ DARĖTE?: Saugojau Radijo ir televizijos komitetą. Puoimo metu stovėjau susikabinęs rankomis prie įėjimo į Televizijos komitetą (naujas pastatas), 1–2 metrai nuo laiptelių.
3.2. SU KUO KARTU BUVOTE (išvardinkite kitus liudininkus)?: Buvome visa šeima.
3.3. KOKIAS ĮVYKIO PASEKMES PATYRĖTE JŪS IR KITI LIUDININKAI?
3.4. KOKIA JŪSŲ, JŪSŲ VAIKŲ, KITŲ LIUDININKŲ BŪKLĖ ŠIUO METU?

4. DETALUS ĮVYKIO APRAŠYMAS:

4.1. KĄ MATĖTE?: Konarskio gatve pravažiavo garsiai šaudydami tankai, po to jie vėl taip pat šaudydami grįžo. Pasirodė desantininkai, kurie šaudydami ir mėtydami sprogstamuosius paketus puolė mus stovinčius prie įėjimo. Virš galvų pasigirdo kulkų zvimbimas, stiklų dužimas. Pastatas užimtas.
4.2. KOKIUS FAKTUS IR DETALES PRISIMENATE (apranga, ginklai, technika, jos tipai, numeriai, kaip tai buvo panaudota, kokios pasekmės ir rezultatai)?: Desantininkai, šaudantys iš automatų, mėtantys sprogstamuosius paketus. Tankai.
4.3. IŠVADOS: Lietuvos radijo ir televizijos komitetą grubiai okupavo tarybinė armija, pro garsiakalbį skelbusi, kad valdžia pereina į Nacionalinio gelbėjimo komiteto rankas. Tai siaubingas vandalizmo aktas. Tokiam okupavimui nebuvo jokios pateisinamos priežasties. Smerkiu šį kariškių ir vadinamojo gelbėjimo komiteto elgesį.

5. PRIEDAI:

Foto nuotraukos, video ar audio įrašai, schemos ir kita medžiaga:

6. ANKETOS UŽPILDYMO DATA IR PARAŠAS: 1991 02 11

PASTABA: detalų įvykio aprašymą pateikite ant papildomų popieriaus lapų, išskiriant 4.1, 4.2, 4.3 poskyrius

1991 m. vasario 11 d.