VILNIAUS UNIVERSITETAS. ŽINIŲ BAZĖS „FAKTAI“ ANKETA

1. LIUDININKO PAVARDĖ, VARDAS, t.v.: Niaura Gediminas, Aloyzo

profesija: fizikas
pareigos: jaunesnysis mokslinis bendradarbis, Chemijos ir cheminės Technologijos institutas.

2. ĮVYKIO TRUMPAS APRAŠYMAS:

2.1. KAS ĮVYKO?: Ginkluota jėga užpuolė Televizijos ir radijo komitetą.
2.2. KUR ĮVYKO?: Televizijos ir radijo komitetas.
2.3. KADA ĮVYKO?: 1991 m. sausio 13 d., 1.30–3.30 val.
2.4. KIEK LAIKO TĘSĖSI?: Į Radijo komitetą desantininkai įsiveržė po 10 min., TV komitete desantininkai buvo apie 2 val. Tačiau šaudymai tęsėsi dar apie 2 val.

3. LIUDININKO ROLĖ ĮVYKIO METU:

3.1. KĄ DARĖTE?: Stovėjau prie TV komiteto.
3.2. SU KUO KARTU BUVOTE (išvardinkite kitus liudininkus)?
3.3. KOKIAS ĮVYKIO PASEKMES PATYRĖTE JŪS IR KITI LIUDININKAI?
3.4. KOKIA JŪSŲ, JŪSŲ VAIKŲ, KITŲ LIUDININKŲ BŪKLĖ ŠIUO METU?

4. DETALUS ĮVYKIO APRAŠYMAS:

4.1. KĄ MATĖTE?: Iš pradžių šaudė tuščiais šoviniais iš automatų ir mėtė sprogstamuosius paketus į žmonių minią. Vėliau šaudė tikrais šoviniais virš galvų ir į žemę.
4.2. KOKIUS FAKTUS IR DETALES PRISIMENATE (apranga, ginklai, technika, jos tipai, numeriai, kaip tai buvo panaudota, kokios pasekmės ir rezultatai)?:
4.3. IŠVADOS: Nepavykęs karinis perversmas.

5. PRIEDAI:

Foto nuotraukos, video ar audio įrašai, schemos ir kita medžiaga:

6. ANKETOS UŽPILDYMO DATA IR PARAŠAS: 1991 02 12

PASTABA: detalų įvykio aprašymą pateikite ant papildomų popieriaus lapų, išskiriant 4.1, 4.2, 4.3 poskyrius

1991 m. vasario 12 d.