VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS. ŽINIŲ BAZĖS „FAKTAI“ ANKETA

1. LIUDININKO PAVARDĖ, VARDAS, t.v.: Navakienė Vit., P.

profesija: gydytoja
pareigos:

2. ĮVYKIO TRUMPAS APRAŠYMAS:

2.1. KAS ĮVYKO?: Kareiviai užėmė Spaudos rūmus.
2.2. KUR ĮVYKO?: Vilniuje, prie Spaudos rūmų.
2.3. KADA ĮVYKO?: 1991 m. sausio 12 d., apie 12 val.
2.4. KIEK LAIKO TĘSĖSI?: Gal 20 ar 30 min.

3. LIUDININKO ROLĖ ĮVYKIO METU:

3.1. KĄ DARĖTE?: Stovėjau troleibusų stotelėje prie Spaudos rūmų, prie įėjimo nueiti nespėjau, kelią užstojo kareiviai.
3.2. SU KUO KARTU BUVOTE (išvardinkite kitus liudininkus)?:
3.3. KOKIAS ĮVYKIO PASEKMES PATYRĖTE JŪS IR KITI LIUDININKAI?
3.4. KOKIA JŪSŲ, JŪSŲ VAIKŲ, KITŲ LIUDININKŲ BŪKLĖ ŠIUO METU?:

4. DETALUS ĮVYKIO APRAŠYMAS:

4.1. KĄ MATĖTE?:
4.2. KOKIUS FAKTUS IR DETALES PRISIMENATE (apranga, ginklai, technika, jos tipai, numeriai, kaip tai buvo panaudota, kokios pasekmės ir rezultatai)?:
4.3. IŠVADOS:

5. PRIEDAI:

Foto nuotraukos, video ar audio įrašai, schemos ir kita medžiaga:

6. ANKETOS UŽPILDYMO DATA IR PARAŠAS: 1991 01 28

PASTABA: detalų įvykio aprašymą pateikite ant papildomų popieriaus lapų, išskiriant 4.1, 4.2, 4.3 poskyrius.

4. Už stotelės išsirikiavo iš tankų išlipę kareiviai su šautuvais. Keliomis eilėmis, išilgai šaligatvio. Už jų išsidėstė kareiviai su šalmais ant galvų. Tankai intensyviai leido dūmus. Staiga pasigirdo riksmas ir kareivių, ir žmonių. Kareiviai prie durų esančius žmones daužė automatų buožėmis, pasigirdo šūviai. Nuo sienų biro tinkas. Vėjas buvo stiprus, greitai išsklaidė dūmus. Žmonių dainos nutilo, niekas nebėgo. Šalia tanko vamzdžių praėjo kruvina galva jaunuolis, lėtai, lyg neišsigandęs. Po to dar vienas kruvinu veidu. Pro išdaužytus Spaudos rūmų langus matėsi šalmuotos kareivių galvos.

Nuvažiavau į Nepriklausomybės aikštę, kur su greitosios pagalbos paketu budėjau 4 dienas po 10–14 valandų.

P.S. Keista, kad šaudant kareiviams manyje nebuvo baimės jausmo – jį nustelbė kareivių žiaurumas ir nepateisinamai neteisingas poelgis, niekas nebėgo iš įvykio vietos. Kas liko stovėti – stovėjo, kas buvo nugriautas – pakilo ir vėl stovėjo.

1991 m. sausio 28 d.
Pradžia > Anketos, liudijimai > Vit. NAVAKIENĖ, Kaunas (Spaudos rūmai)