VILNIAUS UNIVERSITETAS. ŽINIŲ BAZĖS „FAKTAI“ ANKETA

1. LIUDININKO PAVARDĖ, VARDAS, t.v.: Molis Stasys, Stasio

profesija: mokytojas
pareigos: 43-iosios vidurinės mokyklos biologijos mokytojas.

2. ĮVYKIO TRUMPAS APRAŠYMAS:

2.1. KAS ĮVYKO?: Apie 2 val. buvau prie bokšto (po pačiu bokštu). Desantininkai apsupo bokštą (važiavo po kelis ant lengvųjų ir sunkiųjų tankų). Artėdami prie mūsų tankai šaudė, nuo šūvių oro bangos byrėjo bokšto langų stiklai. Desantininkai ir tankai įsiveržė į mūsų minią ir stūmė nuo bokšto. Desantininkai šaudė į betoninį išsikišimą (kulkų pėdsakų neįžvelgiau – tamsu). Mačiau, nešė 13–15 metų mergaitę, vyrą traukė iš po tanko vikšro (ar paslydusį, nes buvo ties asfalto bordiūru, ar atsigulusį specialiai). Tankas (sunkusis) paleido dūmų uždangą ir pastoviai suko ratu patranką žmonių galvų lygyje. Mačiau, kaip metė į tanką skėtį (po to paėmė), tą epizodą mačiau ir nufilmuotoj medžiagoj. Nustumti nuo bokšto žmonės nesiskirstė, o apsupo tankus ir kareivius žiedu. Po 20–30 min. pradėjo mus varyti nuo bokšto.
2.2. KUR ĮVYKO?:
2.3. KADA ĮVYKO?:
2.4. KIEK LAIKO TĘSĖSI?:

3. LIUDININKO ROLĖ ĮVYKIO METU:

3.1. KĄ DARĖTE?: Stovėjau prie bokšto, skandavau, stebėjau kas vyksta (kaip ir kiti).
3.2. SU KUO KARTU BUVOTE (išvardinkite kitus liudininkus)?: Su broliu ir svainiu.
3.3. KOKIAS ĮVYKIO PASEKMES PATYRĖTE JŪS IR KITI LIUDININKAI?
3.4. KOKIA JŪSŲ, JŪSŲ VAIKŲ, KITŲ LIUDININKŲ BŪKLĖ ŠIUO METU?

4. DETALUS ĮVYKIO APRAŠYMAS:

4.1. KĄ MATĖTE?:
4.2. KOKIUS FAKTUS IR DETALES PRISIMENATE (apranga, ginklai, technika, jos tipai, numeriai, kaip tai buvo panaudota, kokios pasekmės ir rezultatai)?:
4.3. IŠVADOS: Bokštas užimtas desantininkų , mušant, šaudant, “trinant” žmones tankais.

5. PRIEDAI:

Foto nuotraukos, video ar audio įrašai, schemos ir kita medžiaga:

6. ANKETOS UŽPILDYMO DATA IR PARAŠAS: 1991 02 11

PASTABA: detalų įvykio aprašymą pateikite ant papildomų popieriaus lapų, išskiriant 4.1, 4.2, 4.3 poskyrius

1991 m. vasario 11 d.