VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS. ŽINIŲ BAZĖS „FAKTAI“ ANKETA

1. LIUDININKO PAVARDĖ, VARDAS, t.v.: Mockus Algirdas, Antano

profesija:
pareigos:

2. ĮVYKIO TRUMPAS APRAŠYMAS:

2.1. KAS ĮVYKO?:
2.2. KUR ĮVYKO?:
2.3. KADA ĮVYKO?:
2.4. KIEK LAIKO TĘSĖSI?:

3. LIUDININKO ROLĖ ĮVYKIO METU:

3.1. KĄ DARĖTE?:
3.2. SU KUO KARTU BUVOTE (išvardinkite kitus liudininkus)?:
3.3. KOKIAS ĮVYKIO PASEKMES PATYRĖTE JŪS IR KITI LIUDININKAI?:
3.4. KOKIA JŪSŲ, JŪSŲ VAIKŲ, KITŲ LIUDININKŲ BŪKLĖ ŠIUO METU?:

4. DETALUS ĮVYKIO APRAŠYMAS:

4.1. KĄ MATĖTE?:
4.2. KOKIUS FAKTUS IR DETALES PRISIMENATE (apranga, ginklai, technika, jos tipai, numeriai, kaip tai buvo panaudota, kokios pasekmės ir rezultatai)?:
4.3. IŠVADOS: Taip gali elgtis tik okupacinė kariuomenė, kuri nesiskaito su jokiomis žmogaus teisėmis.

5. PRIEDAI:

Foto nuotraukos, video ar audio įrašai, schemos ir kita medžiaga:

6. ANKETOS UŽPILDYMO DATA IR PARAŠAS: 1991 01 28

PASTABA: detalų įvykio aprašymą pateikite ant papildomų popieriaus lapų, išskiriant 4.1, 4.2, 4.3 poskyrius

2. Įvykio trumpas aprašymas.

Sausio 12 d. vakare, kaip ir daugelis kauniečių, nuvykau į Vilnių, prie televizijos bokšto. Apie 01.30 val. buvo pranešta, kad link TV bokšto važiuoja tankų kolona. Žmonės susibūrė prie bokšto, apjuosdami jį žiedu. Netrukus pasigirdo šūviai: iš pabūklų šaudė artėjantys tankai. Žmonės stovėjo ir laukė. Po keliolikos minučių tankai pradėjo važiuoti link TV bokšto ir jį apsupo iš visų pusių. Atstumas tarp tankų ir žmonių buvo apie 20–30 m. Žmonės skandavo „Lietuva!“ Pažiūrėjau į laikrodį. Buvo 02.05 val. Tankai, apšvietę prožektoriais, pradėjo šaudyti iš pabūklų, o kareiviai – iš automatų. Išdaužyti langų stiklai krito žmonėms ant galvų. Visi truputį atsitraukė, kad nesužeistų krintantys stiklai, ir vėl sustojo. Tuomet pradėta šaudyti į žmones. Keli nukrito. Tuo momentu kariai pradėjo šturmuoti bokštą. Kas priešinosi, tas gavo kulką, geriausiu atveju – smūgį automato buože arba metaliniu strypu. Prasiveržę į vidų taip pat viską daužė, kas papuolė po ranka. Pamažu, be panikos, žmonės pradėjo trauktis. Į atsitraukiančiuosius buvo šaudoma, tai vienur, tai kitus suklupdavo žmogus ir jį skubiai išnešdavo sveikieji. Paskutiniai šūviai nutilo maždaug po pusantros valandos.

3. Liudininko rolė įvykio metu.

Kaip ir daugelis kitų stovėjau prie bokšto ir skandavau „Lietuva!“ Pažįstamų nesutikau. Aš vienas iš tų laimingųjų, kurių nepasigavo kulka ar budelio rankose laikomas metalinis strypas, ar automato buožė. Tai dar vienas įrodymas – kad ir kiek bešaudytum, visų neiššaudysi.

4. Detalus įvykio aprašymas.

Mačiau, kaip netoli manęs buvo nušauti ar sužeisti keli žmonės. Vienas sukniubo visai šalia manęs, tik vėliau pastebėjom, kad visa striukės rankovė ir kelnės buvo kruvinos. Mačiau, kaip tankas vamzdžiu išdaužė autobuso stiklą ir „pratraukė“ vamzdį per lengvųjų mašinų viršų bei sulankstė kelioliką mašinų.

1991 m. sausio 28 d.