VILNIAUS UNIVERSITETAS. ŽINIŲ BAZĖS „FAKTAI“ ANKETA

1. LIUDININKO PAVARDĖ, VARDAS, t.v.: Mikulskienė Antanina, Jono

profesija: mokslinė darbuotoja
pareigos:

2. ĮVYKIO TRUMPAS APRAŠYMAS:

2.1. KAS ĮVYKO?: Stovėjome prie naujojo pastato durų, pirmoje eilėje, ir į mus metė sprogstamąjį paketą, o desantininkai per išmuštą langą sulindo į pastatą.
2.2. KUR ĮVYKO?: Radijo ir televizijos komitetas, Konarskio g.
2.3. KADA ĮVYKO?: 1991 01 13.
2.4. KIEK LAIKO TĘSĖSI?: Tiksliai neprisimenu.

3. LIUDININKO ROLĖ ĮVYKIO METU:

3.1. KĄ DARĖTE?: Susikabinę rankomis buvome užstoję pagrindinio įėjimo duris, o Konarskio gatvėje jau virė pragaras.
3.2. SU KUO KARTU BUVOTE (išvardinkite kitus liudininkus)?: Su vyru ir sūnumi.
3.3. KOKIAS ĮVYKIO PASEKMES PATYRĖTE JŪS IR KITI LIUDININKAI?:
3.4. KOKIA JŪSŲ, JŪSŲ VAIKŲ, KITŲ LIUDININKŲ BŪKLĖ ŠIUO METU?:

4. DETALUS ĮVYKIO APRAŠYMAS:

4.1. KĄ MATĖTE?: Šaudančius tankus ir kitą karinę techniką, kurios buvo daug, desantininkus, metusius į mus sprogstamuosius paketus.
4.2. KOKIUS FAKTUS IR DETALES PRISIMENATE (apranga, ginklai, technika, jos tipai, numeriai, kaip tai buvo panaudota, kokios pasekmės ir rezultatai)?: Desantininkai buvo ginkluoti, su šalmais, pasilenkę prie žemės bėgo per sodelį į mus. Kai prasilaužė į pastatą, į mus pradėjo važiuoti karinė technika.
4.3. IŠVADOS:

5. PRIEDAI:

Foto nuotraukos, video ar audio įrašai, schemos ir kita medžiaga:

6. ANKETOS UŽPILDYMO DATA IR PARAŠAS: 1991 02 08

PASTABA: detalų įvykio aprašymą pateikite ant papildomų popieriaus lapų, išskiriant 4.1, 4.2, 4.3 poskyrius

1991 m. vasario 8 d.