Atvažiavome iš Plungės, apie 1.00 val. buvome prie Televizijos bokšto. Žmonių buvo daug, jie ir šoko, ir dainavo. Neužilgo žmonėms pranešė, kad link bokšto slenka tankų kolona, reikia apjuosti Televizijos bokštą. Mes greitai tai padarėme. Aš stovėjau prie bokšto durų. Susikibome rankomis, šaukėme “Lietuva bus laisva!” Atvažiavę tankai pradėjo šaudyti, gąsdinti. Paskui privažiavo prie pat bokšto, paleido dūmų debesis. Šaudė į durų stiklus ir žmones. Veržėsi į bokšto vidų. Bokšto languose viena po kitos geso šviesos. Man vienas desantininkas dūrė į nugarą su šautuvu.

Šaudė ilgai, greitosios pagalbos mašinos vežė ir vežė žuvusiuosius ir sužeistuosius.

1991 m. sausio 20 d.