VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS. ŽINIŲ BAZĖS „FAKTAI“ ANKETA

1. LIUDININKO PAVARDĖ, VARDAS, t.v.: Mazurka Giedrius, Jono

profesija:
pareigos:

2. ĮVYKIO TRUMPAS APRAŠYMAS:

2.1. KAS ĮVYKO?: Televizijos ir radijo komiteto užėmimas.
2.2. KUR ĮVYKO?: Televizijoje.
2.3. KADA ĮVYKO?: 1991 01 12-13 d. naktį, nuo 1.55–2.20val.
2.4. KIEK LAIKO TĘSĖSI?: 20 minučių.

3. LIUDININKO ROLĖ ĮVYKIO METU:

3.1. KĄ DARĖTE?: Budėjau Televizijos informacijos redakcijoje, 4 aukšte.
3.2. SU KUO KARTU BUVOTE (išvardinkite kitus liudininkus)?: Televizijos informacijos redakcijos žurnalistai ir kiti darbuotojai.
3.3. KOKIAS ĮVYKIO PASEKMES PATYRĖTE JŪS IR KITI LIUDININKAI?:
3.4. KOKIA JŪSŲ, JŪSŲ VAIKŲ, KITŲ LIUDININKŲ BŪKLĖ ŠIUO METU?:

4. DETALUS ĮVYKIO APRAŠYMAS: Desantininkai šaudė į gyvenamųjų namų langus, mėtė ašarines dujas, šaudė iš pabūklų, šaudė ir viską daužė televizijoje

4.1. KĄ MATĖTE?: Kaip lauke desantininkai su automatų buožėmis mušė žmones.
4.2. KOKIUS FAKTUS IR DETALES PRISIMENATE (apranga, ginklai, technika, jos tipai, numeriai, kaip tai buvo panaudota, kokios pasekmės ir rezultatai)?: Desantininkai buvo apsirengę dėmėta uniforma, su šautuvais ir pilna amunicija. Buvo tankai, tanketės ir kariškos mašinos. Maždaug 30 min. po Televizijos užėmimo, autobusais atvažiavo žmonės apsirišę rankas raudonais raiščiais ir apsupo RTV pastatus.
4.3. IŠVADOS:

5. PRIEDAI:

Foto nuotraukos, video ar audio įrašai, schemos ir kita medžiaga:

6. ANKETOS UŽPILDYMO DATA IR PARAŠAS: 1991 01 25

PASTABA: detalų įvykio aprašymą pateikite ant papildomų popieriaus lapų, išskiriant 4.1, 4.2, 4.3 poskyrius

1991 m. sausio 25 d.