VILNIAUS UNIVERSITETAS. ŽINIŲ BAZĖS „FAKTAI“ ANKETA

1. LIUDININKO PAVARDĖ, VARDAS, t.v.: Masiulis Kęstutis, Vinco

profesija:
pareigos:

2. ĮVYKIO TRUMPAS APRAŠYMAS:

2.1. KAS ĮVYKO?: Dalyvavau įvykiuose prie RTV komiteto “juodojo” įėjimo.
2.2. KUR ĮVYKO?: Prie RTV komiteto “juodojo” įėjimo ir šalia jo.
2.3. KADA ĮVYKO?: 1991 01 13 naktį, 15–20 min. nuo šaudymo pradžios.
2.4. KIEK LAIKO TĘSĖSI?: Apie pusvalandį.

3. LIUDININKO ROLĖ ĮVYKIO METU:

3.1. KĄ DARĖTE?: Iš pradžių stebėjau įvykius, vykusius komiteto koridoriuje, skandavau su kitais prie išdaužto stiklo. Tanketėms pasileidus link mūsų stovėjau palei tvorą. Tanko šūvio apkurtintas pasitraukiau. Vėliau nuėjau prie Aukščiausiosios Tarybos.
3.2. SU KUO KARTU BUVOTE (išvardinkite kitus liudininkus)?:
3.3. KOKIAS ĮVYKIO PASEKMES PATYRĖTE JŪS IR KITI LIUDININKAI?:
3.4. KOKIA JŪSŲ, JŪSŲ VAIKŲ, KITŲ LIUDININKŲ BŪKLĖ ŠIUO METU?:

4. DETALUS ĮVYKIO APRAŠYMAS:

4.1. KĄ MATĖTE?:
4.2. KOKIUS FAKTUS IR DETALES PRISIMENATE (apranga, ginklai, technika, jos tipai, numeriai, kaip tai buvo panaudota, kokios pasekmės ir rezultatai)?:
4.3. IŠVADOS:

5. PRIEDAI:

Foto nuotraukos, video ar audio įrašai, schemos ir kita medžiaga:

6. ANKETOS UŽPILDYMO DATA IR PARAŠAS: 1991 02 06

PASTABA: detalų įvykio aprašymą pateikite ant papildomų popieriaus lapų, išskiriant 4.1, 4.2, 4.3 poskyrius

Mačiau, kad šaudė kovinėmis ir trasuojančiomis kulkomis. Tai ypač gerai matėsi, kai aš skubėjau link RTV komiteto ir buvau dar tolokai. Mačiau RTV pastato koridoriumi vaikštinėjančius “šturmo” grupės kareivius: žalios desanto uniformos, mėlynos liemenės, šalmai su pakeltais aukštyn stiklais, ginkluoti AKM. Visi apie 30–35 metų. Mačiau, kaip vienas iš desantininkų paėmė iš dviejų kiemelyje buvusių milicininkų ginklus (neištrauktus iš dėklo, bet su visu dėklu). Mačiau, kaip vienas milicininkas pakėlęs skvernus rodė, kad ginklo neturi. Vienas desantininkas, prisiartinęs prie mūsų ir rankoje laikydamas du tvarsčių ritinėlius, pro išdaužytą langą lyg ir reikalavo mūsų pagalbos sužeistam saviškiui. Bet aš ir šalia manęs buvę žmonės nėjome. Aš sakiau, kad jei nušovė saviškį, tai tik geriau. Taip jam ir reikia. Bet nuo laiptų vienas ar du žmonės (atrodo moterys) lyg ir nuėjo. Tačiau šito tvirtai nepamenu, nes tuo metu ėmė per krūmus link mūsų artėti 3 tanketės ir tankas ir aš su kitais patraukiau link jų. Nusileidus trims tanketėms kiek pakalnėn, aš atsidūriau palei tvorą. Dvi tanketės atsisuko į tvorą, t.y. į mus, o trečioji nusileido iki “juodojo” įėjimo. Iš jų, šaudydami į viršų, pabiro jauni kareiviai. Mačiau, kaip vienas karininkas, lįsdamas pro siaurą angą, iššovė ir pataikė tiesiai į tanketės vamzdį. Kiti kareiviai automatų buožėmis mušė žmones.

Atsitraukdamas sutikau tris žmones nešančius sužeistąjį. Pamatęs, jog greitoji pagalba ruošiasi išvykti (joje jau sėdėjo mergina), nubėgau link jos ir paprašiau, kad paimtų dar vieną žmogų. Už šios greitosios pagalbos stovėjo “Žiguliai”, į kuriuos buvo įsodinta dar viena sužeista moteris. Tai buvo paskutiniai mano matyti faktai. Po to naktį praleidau prie AT.

1991 m. vasario 6 d.