VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS. ŽINIŲ BAZĖS „FAKTAI“ ANKETA

1. LIUDININKO PAVARDĖ, VARDAS, t.v.: Mačėnienė Birutė, Juozo

profesija:
pareigos:

2. ĮVYKIO TRUMPAS APRAŠYMAS:

2.1. KAS ĮVYKO?: Užgrobtas Vilniaus Televizijos bokštas
2.2. KUR ĮVYKO?: Vilniuje
2.3. KADA ĮVYKO?: 1991 01 13
2.4. KIEK LAIKO TĘSĖSI?: nuo 1.45 iki 3.00 val., po to išvykau prie Parlamento.

3. LIUDININKO ROLĖ ĮVYKIO METU:

3.1. KĄ DARĖTE?: Buvau tūkstantinėje minioje, kuri bandė sulaikyti pirmąjį tanką bokšto papėdėje, šaukiau „Laisva Lietuva“, „okupantai“.
3.2. SU KUO KARTU BUVOTE (išvardinkite kitus liudininkus)?
3.3. KOKIAS ĮVYKIO PASEKMES PATYRĖTE JŪS IR KITI LIUDININKAI?
3.4. KOKIA JŪSŲ, JŪSŲ VAIKŲ, KITŲ LIUDININKŲ BŪKLĖ ŠIUO METU?

4. DETALUS ĮVYKIO APRAŠYMAS:

4.1. KĄ MATĖTE?:
4.2. KOKIUS FAKTUS IR DETALES PRISIMENATE (apranga, ginklai, technika, jos tipai, numeriai, kaip tai buvo panaudota, kokios pasekmės ir rezultatai)?:
4.3. IŠVADOS:

5. PRIEDAI:

Foto nuotraukos, video ar audio įrašai, schemos ir kita medžiaga:

6. ANKETOS UŽPILDYMO DATA IR PARAŠAS: 1991 01 25

PASTABA: detalų įvykio aprašymą pateikite ant papildomų popieriaus lapų, išskiriant 4.1, 4.2, 4.3 poskyrius

Detalus įvykio aprašymas

4.1. Ką matėte?

1991 m. sausio 12 d. budėjome su vyru prie Televizijos bokšto. Pailsėję kelias valandas, 1991 m. sausio 13 d. 1.00 val. vėl atvykome prie TV bokšto. Gatvelė prie administracinio pastato buvo paruošta užblokavimui: stovėjo didelis sunkvežimis ir du smėlio barstytuvai. Vyko įprastinis budėjimas, žmonės vaikštinėjo, jaunimas šoko, grojo armonika, sklido dainos, buvo kūrenami laužai. Einant gatvele prie TV bokšto pamatėme atvažiuojantį šviesiai rudą lengvąjį automobilį, kurio vairuotojas visiems garsiai pranešė, kad tankai jau žiede. Iš paskos važiavo policijos automobilis. Netrukus pamačiau Kosmonautų prospektu važiuojančius 6 tankus ir 4 tanketes, kurios visos suko viaduku į gatvelę. Pirmasis tankas sustojo prieš žmonių minią. Žmonės vieningai šaukė „Lietuva“, „okupantai“. Iš tanke buvusių bei kitų desantininkų sklido baisūs keiksmai ir grasinimai: pasitraukite iš kelio, visus lietuvius iššaudysime. Minia nesitraukė, vyrai norėjo šalia stovintį autobusą išstumti prieš tanką, tada tankas nuleido vamzdį ir tai trukdė stumti autobusą. Tankistai, matydami, kad minia nepasitrauks, pradėjo šaudyti iš tanko patrankos ir iš kulkosvaidžių. Minia buvo apkurtinta ir apakinta. Žmonės stūmė tanką, rėkė „Lietuva“, Lietuva“, „okupantai“. Minia nesitraukė, tankas dar iššovė tris kartus, po to pradėjo leisti melsvas dujas bei dūmus. Iš daugiaaukščių namų byrėjo langų stiklai. Žmonės vis tiek nesitraukė. Pažiūrėjau į viršų ir pamačiau, kad bokštas nuo Neries pusės apšviestas prožektoriais. 2.20 val. išgirdome triukšmą prie bokšto – prasidėjo šaudymas ir ten. Dalis minios nuskubėjo ten, o kiti likome saugoti tanką. Pasigirdo riksmai, kad daug sužeistų ir užmuštų. Šaudymas tęsėsi. Vieni žmonės verkė, kiti meldėsi, nuo tanko šaudymo pritūpdavo prie žemės. Kažkas suriko, kad prasižioti, kai tankas iššauna.

Užgeso bokšto apšvietimas. Matėme, kaip greitosios pagalbos automobiliai gabeno sužeistuosius. Supratome, kad bokštas užimtas. Užgultomis ausimis, jausdami nervinį drebulį nuskubėjome prie Aukščiausiosios Tarybos.

4.2. Kokius faktus ir detales prisimenate?

Žmonės nebėgo nuo mirties, o ėjo ją pasitikti rankas iškėlę. Bokštą užėmus, tie, kas nenukentėjo, skubėjo prie Parlamento. Laisvės aikštė buvo užpildyta sausakimšai. Visi susikaupę ir pasiruošę pačiam tragiškiausiam atvejui. Žmonės vieni kitiems pasakojo apie siaubingus įvykius prie TV bokšto ir Radijo ir televizijos komiteto.

4.3. Išvados.

Bokšto gynimas parodė kokie puikūs ir ryžtingi yra lietuviai, kovojantys už Lietuvos nepriklausomybę, ypač jaunimas

1991 m. sausio 25 d.