VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS. ŽINIŲ BAZĖS „FAKTAI“ ANKETA

1. LIUDININKO PAVARDĖ, VARDAS, t.v.: Masėnas Tadas, Klemo.

profesija:
pareigos:

2. ĮVYKIO TRUMPAS APRAŠYMAS:

2.1. KAS ĮVYKO?: Okupantai su tankais šturmavo Televizijos bokštą.
2.2. KUR ĮVYKO?: Vilniuje, prie Televizijos bokšto.
2.3. KADA ĮVYKO?: 1991 m. sausio 13 d. 1.45 val.
2.4. KIEK LAIKO TĘSĖSI?:Nuo be 1.45 val. iki 3.00 val., po to išvykau prie Parlamento.

3. LIUDININKO ROLĖ ĮVYKIO METU:

3.1. KĄ DARĖTE?: Buvau tūkstantinėje minioje, kuri bandė sulaikyti tanką bokšto prieigose.
3.2. SU KUO KARTU BUVOTE (išvardinkite kitus liudininkus)?: Su žmona.
3.3. KOKIAS ĮVYKIO PASEKMES PATYRĖTE JŪS IR KITI LIUDININKAI?

3.4. KOKIA JŪSŲ, JŪSŲ VAIKŲ, KITŲ LIUDININKŲ BŪKLĖ ŠIUO METU

4. DETALUS ĮVYKIO APRAŠYMAS:

4.1. KĄ MATĖTE?:
4.2. KOKIUS FAKTUS IR DETALES PRISIMENATE (apranga, ginklai, technika, jos tipai, numeriai, kaip tai buvo panaudota, kokios pasekmės ir rezultatai)?:
4.3. IŠVADOS:

5. PRIEDAI:

Foto nuotraukos, video ar audio įrašai, schemos ir kita medžiaga:

6. ANKETOS UŽPILDYMO DATA IR PARAŠAS: 1991 01 25

PASTABA: detalų įvykio aprašymą pateikite ant papildomų popieriaus lapų, išskiriant 4.1, 4.2, 4.3 poskyrius

4.1. 1991 m. sausio 13 d., apie 1.00 val. atvykau prie Televizijos bokšto. Administracinio pastato prieigos buvo paruoštos užblokuoti sunkiais smėlio barstytuvais. Vyko įprastinis budėjimas: vyresni žmonės vaikštinėjo, jaunimas šoko, dainavo, kūreno laužus. Apie 1.30 val. nutariau nuvažiuoti prie Parlamento. Eidamas prie mašinos pamačiau, kaip dideliu greičiu, atviromis durimis atvažiavo lengvoji mašina VAZ 2108, kurios vairuotojas visiems garsiai pranešė, kad tankai jau žiede. Netrukus pamačiau važiuojančius tankus, tanketes bei dengtus sunkvežimius. Kolonoje buvo apie 14 vienetų šarvuotos technikos. Kolonos priekyje važiavo tankas, pravažiavęs tiltą, vedantį į bokštą, sustojo prieš minią žmonių, kuri labai greitai pildėsi iš visų pusių atbėgančiais žmonėmis. Visa minia vieningai skandavo “Lietuva!”, “okupantai!” Iš tanko garsiakalbio bei iš išsirikiavusių desantininkų sklido keiksmai ir grasinimai, kad iššaudys, jei nepasitrauks nuo kelio. Minia nė žingsnio atgal nesitraukė. Priešingai, tiesiog nuogom rankom stūmė tanką. Okupantas, matydamas, kad minia nepasitrauks, pradėjo vykdyti piktadarybes – šaudyti iš tanko patrankos ir iš kulkosvaidžio nuo tankečių. Tai minią apkurtino. Prožektorių šviesos apakino. Negana to, pradėjo leisti melsvas dujas bei dūmus. Iš daugiaaukščių namų byrėjo stiklai, bet minia nesitraukė. Tai truko apie valandą. 2.20 val. išgirdome triukšmą prie bokšto. Pasigirdo raginimas bėgti ten. Dalis minios nuskubėjo į pagalbą, kiti likome saugoti tanką. Dar po kelių minučių pamačiau, kaip greitosios medicinos pagalbos automobiliai pradėjo gabenti sužeistuosius. Iš bokšto žemutinių aukštų matėsi nukreipti žemyn kareivių automatai. Supratome, kad bokštas užgrobtas. Nuskubėjome prie Parlamento rūmų.

4.2. Po to, kai bokštas buvo užgrobtas ir ėjome link mašinos, girdėjome, kaip žmonės dalijosi įspūdžiais, apie tai ką matė. Tai kėlė siaubą. Buvo kalbama apie kalnus lavonų, tankais sutraiškytų lengvųjų automobilių ir pan. 4.20 val. jau buvome prie Parlamento. Aikštė buvo užpildyta sausakimšai. Visi susikaupę ir pasiruošę pačiam kritiškiausiam atvejui. Aikštėje prie Parlamento girdėjome, kaip žmonės pasakojo apie įvykius prie Radijo ir televizijos komiteto. Buvo kalbama, kad desantininkai nešė suvyniotus kilimus iš patalpų, kad plėšė autobusus ir valgė žmonių atsivežtus sumuštinius.

4.3. Bokšto gynimas parodė, kokie puikūs ir ryžtingi yra lietuviai, kovojantys už Lietuvos Nepriklausomybę. Ypač sužavėtas jaunimu – jam drąsiai galime patikėti mūsų Nepriklausomybės gynimą.

1991 m. sausio 25 d.