VILNIAUS UNIVERSITETAS. ŽINIŲ BAZĖS „FAKTAI“ ANKETA

1. LIUDININKO PAVARDĖ, VARDAS, t.v.: Masalskis Giedrius, Gvidono

profesija:
pareigos:

2. ĮVYKIO TRUMPAS APRAŠYMAS:

2.1. KAS ĮVYKO?: Konfliktas, kurio metu nei viena, nei kita pusė nesiekė susitarimo. Manau, kad konfliktą išprovokavo kareiviai. Tuo pačiu ir daugelis civilių nesielgė pagarbiai.
2.2. KUR ĮVYKO?: Prie Vilniaus televizijos bokšto.
2.3. KADA ĮVYKO?: Laiko tiksliai negaliu pasakyti, o pats nuėjau apie 2.00 val. nakties.
2.4. KIEK LAIKO TĘSĖSI?: Paskiri šūviai girdėjosi iki švintant.

3. LIUDININKO ROLĖ ĮVYKIO METU:

3.1. KĄ DARĖTE?: Galima sakyti buvau stebėtoju.
3.2. SU KUO KARTU BUVOTE (išvardinkite kitus liudininkus)?: Su draugais.
3.3. KOKIAS ĮVYKIO PASEKMES PATYRĖTE JŪS IR KITI LIUDININKAI?
3.4. KOKIA JŪSŲ, JŪSŲ VAIKŲ, KITŲ LIUDININKŲ BŪKLĖ ŠIUO METU?

4. DETALUS ĮVYKIO APRAŠYMAS:

4.1. KĄ MATĖTE?: Mačiau karinę techniką, būrius žmonių, porą sužeistų, daug greitosios pagalbos mašinų.
4.2. KOKIUS FAKTUS IR DETALES PRISIMENATE (apranga, ginklai, technika, jos tipai, numeriai, kaip tai buvo panaudota, kokios pasekmės ir rezultatai)?: Mačiau du tankus, dvi БТР, savaeigį zenitinį pabūklą. Visa technika buvo užvestais varikliais, tankai skleidė dūmų kamuolius, БТР sukiojo savo bokštelį. Tankai taip pat sukiojo savo patrankas žmonėms virš galvų, po truputį judėjo pirmyn-atgal. Žuvusiųjų nemačiau. Mačiau tik, kaip žmonės vedė vieną sužeistąjį. Taip pat mačiau, toliau paėjęs nuo bokšto, porą trasuojančių kulkų, paleistų į dangų.
4.3. IŠVADOS: Aš manau, kad jei abi pusės būtų laikęsi abipusės pagarbos, abipusio siekimo suprasti, tai pasekmės kur kas būtų geresnės. Nebūtų tiek aukų.

5. PRIEDAI:

Foto nuotraukos, video ar audio įrašai, schemos ir kita medžiaga:

6. ANKETOS UŽPILDYMO DATA IR PARAŠAS:

PASTABA: detalų įvykio aprašymą pateikite ant papildomų popieriaus lapų, išskiriant 4.1, 4.2, 4.3 poskyrius