VILNIAUS UNIVERSITETAS. ŽINIŲ BAZĖS „FAKTAI“ ANKETA

1. LIUDININKO PAVARDĖ, VARDAS, t.v.: Maknavičius Egidijus, Stanislovo

profesija: Vilniaus dailės akademijos V kurso studentas.
pareigos:

2. ĮVYKIO TRUMPAS APRAŠYMAS:

2.1. KAS ĮVYKO?: Sovietų armijos kareiviai, apsiginklavę automatais, šaudė į beginklius žmones, tankai traiškė žmones. Stovėjau su seserimi Žydrūne ir dviem draugais prie pat TV bokšto žmonių grandinėje. Ties mumis desantininkai grandinės nepralaužė, pralaužė už kelių metrų nuo mūsų. Atsidūrėme desantininkų apsuptyje. Puolė TV bokštą, šaudė į stiklus ir veržėsi į TV bokšto vidų. Kulkos lėkė į žmones, žmonės nesitraukė. Tankai žlegsėjo link bokšto, žmonės prasiskyrė, bet nesitraukė, kibo ant tankų vamzdžių. Sumaištyje tankuose negalėjo matyti, kas po vikšrais ir jie žmonių nesaugojo.
2.2. KUR ĮVYKO?:
2.3. KADA ĮVYKO?: Tai įvyko 1991 01 13 apie 2–3 valandas, tęsėsi iki 3.30–4.00 val.
2.4. KIEK LAIKO TĘSĖSI?:

3. LIUDININKO ROLĖ ĮVYKIO METU:

3.1. KĄ DARĖTE?:
3.2. SU KUO KARTU BUVOTE (išvardinkite kitus liudininkus)?: Seserim ir dviem draugais.
3.3. KOKIAS ĮVYKIO PASEKMES PATYRĖTE JŪS IR KITI LIUDININKAI?
3.4. KOKIA JŪSŲ, JŪSŲ VAIKŲ, KITŲ LIUDININKŲ BŪKLĖ ŠIUO METU?

4. DETALUS ĮVYKIO APRAŠYMAS:

4.1. KĄ MATĖTE?: Šaudė tankai ir desantininkai iš automatų, kareiviai buožėmis mušė žmones, mėtė į žmones dūminius paketus.
4.2. KOKIUS FAKTUS IR DETALES PRISIMENATE (apranga, ginklai, technika, jos tipai, numeriai, kaip tai buvo panaudota, kokios pasekmės ir rezultatai)?:
4.3. IŠVADOS: Lietuva šaukiasi ne keršto, bet tiesos ir teisingumo. Tokie įvykiai nebūna niekieno nežinomi ir atsitiktiniai. Kaltininkai turi stoti prieš tautų teismą. Reikalauju tiesos ir teisingumo.

5. PRIEDAI:

Foto nuotraukos, video ar audio įrašai, schemos ir kita medžiaga:

6. ANKETOS UŽPILDYMO DATA IR PARAŠAS: 1991 02 06

PASTABA: detalų įvykio aprašymą pateikite ant papildomų popieriaus lapų, išskiriant 4.1, 4.2, 4.3 poskyrius

1991 m. vasario 6 d.