VILNIAUS UNIVERSITETAS. ŽINIŲ BAZĖS „FAKTAI“ ANKETA

1. LIUDININKO PAVARDĖ, VARDAS, t.v.: Maknavičienė Alvyra-Bernadeta, Vlado

profesija: gydytoja
pareigos: 5 poliklinikos gydytoja infekcionistė.

2. ĮVYKIO TRUMPAS APRAŠYMAS:

2.1. KAS ĮVYKO?: Sovietų armija, ginkluota automatais ir tankais, puolė beginklius žmones.
2.2. KUR ĮVYKO?: Prie Radijo ir televizijos komiteto ir Televizijos bokšto.
2.3. KADA ĮVYKO?: 1991 01 13.
2.4. KIEK LAIKO TĘSĖSI?: 0.30–3 val.

3. LIUDININKO ROLĖ ĮVYKIO METU:

3.1. KĄ DARĖTE?: Stovėjau žmonių grandinėje, šaukiau “Lietuva!”
3.2. SU KUO KARTU BUVOTE (išvardinkite kitus liudininkus)?: Su vyru.
3.3. KOKIAS ĮVYKIO PASEKMES PATYRĖTE JŪS IR KITI LIUDININKAI?
3.4. KOKIA JŪSŲ, JŪSŲ VAIKŲ, KITŲ LIUDININKŲ BŪKLĖ ŠIUO METU?

4. DETALUS ĮVYKIO APRAŠYMAS:

4.1. KĄ MATĖTE?: Šaudė tankai, šaudė kareiviai su automatais, mėtė sprogstamuosius paketus.
4.2. KOKIUS FAKTUS IR DETALES PRISIMENATE (apranga, ginklai, technika, jos tipai, numeriai, kaip tai buvo panaudota, kokios pasekmės ir rezultatai)?: Maskuojanti apranga, kareiviai ginkluoti automatais, tankai, mačiau žuvusių žmonių kūnus prie Televizijos bokšto.
4.3. IŠVADOS: Lietuva turi žinoti, kas įsakė šaudyti beginklius žmones. Kalti turi būti teisiami.

5. PRIEDAI:

Foto nuotraukos, video ar audio įrašai, schemos ir kita medžiaga:

6. ANKETOS UŽPILDYMO DATA IR PARAŠAS: 1991 02 04

PASTABA: detalų įvykio aprašymą pateikite ant papildomų popieriaus lapų, išskiriant 4.1, 4.2, 4.3 poskyrius

1991 m. sausio 12 d. buvau kartu su vyru prie Parlamento rūmų Nepriklausomybės aikštėje. Žmonių buvo daug, o vakarėjant rinkosi dar daugiau. Bendra nuotaika vyravusi prie Parlamento rūmų man nepatiko. Man atrodė, kad žmonės perdaug atsipalaidavę, per daug muzikos, per daug dainų. Kadangi žmonių buvo daug, mes apie 23 val. parėjome namo, galvodami, kad grįšim prie rūmų paryčiais, kada žmonių gerokai sumažėja. Parėję į namus paraginome savo vaikus (sūnus – V kurso Dailės akademijos studentas ir dukra – VI kurso Medicinos fakulteto studentė) eiti ne prie Parlamento, o prie Televizijos bokšto. Vaikai išėjo kartu su dviem draugais studentais prie Televizijos bokšto. Apie 0.30 val. išgirdome tankų gausmą ir šaudymą prie TV bokšto. Tuoj išbėgom iš namų ir su iš gretimo namo važiuojančiais žmonėmis nuvažiavome link Radijo ir televizijos komiteto. Savanorių prospekto žiede pasivijome važiuojančius link Radijo ir televizijos komiteto tankus. Jie nuvažiavo gatve pro Elektros suvirinimo gamyklą ir Vingio parką, o mes – Savanorių prospektu. Man atrodo, kad mačiau 3 ar 4 tankus bei žemas mašinas (aš nežinau jų pavadinimo) su kareiviais. Kareiviai buvo su šalmais, maskuojančia apranga.

... tebešaudant tankams pasigirdo Jermalavičiaus balsas: „Visa valdžia perėjo į Nacionalinio gelbėjimo komiteto rankas, suklaidinti žmonės eikite namo“ ir t.t. Vyras užklijavo pramuštą šautuvo buože vyro kaktą. Mačiau rusiuką paauglį 16–17 m. su plytgaliu rankoje. Jis taikėsi mesti plytgalį į pravažiuojantį tanką šaukdamas: “Ja otamščiu vam fašisty, gady”. Puolėm prie jo norėdami sulaikyti jo ranką. Šaudymas dar tęsėsi, mes nuskubėjome prie Televizijos bokšto. Važiavom 11 maršruto troleibusu. Jame važiavo 2 Radijo ir televizijos komiteto darbuotojai, vyras ir moteris. Moteris buvo psichinio šoko būklėje – nesivaldė, garsiai verkė. Mes bandėme ją nuraminti. Kartu su ja važiavęs vyras – televizijos režisierius, kuris ką tik transliavo Bethoveno 5 simfoniją.

Atvažiavę prie Televizijos bokšto pamatėme stovinčius 4 tankus bokšto prieigose iš Kosmonautų (dabar Laisvės) prospekto pusės. Žmonių buvo daug. Nuo bokšto kalnelio šaudė iš automatų tiesiai po žmonių kojomis ir prie mano kojų sprogo dūminis, bjauraus kvapo paketas. Blaškiausi ten, kur buvo daugiau žmonių, ieškodama savo vaikų. Mačiau 1 žuvusio vyriškio kūną prie stomatologinės poliklinikos šalikelėje. Ir ten aidėjo Jermalavičiaus balsas. Tankai vis šaudė, prožektoriai švietė prie pat Televizijos bokšto, iš ten girdėjosi ir automatų papliūpos. Buvom priėję tik iki paradinių durų. Žmonės kalbėjo, kad kiti žuvusieji jau išvežti. Žmonių buvo daug – prie tvoros, prie centrinio įėjimo, gatvių pakraščiuose. Stovintys žmonės buvo aptilę ir tik prie pat tankų žmonės šaukė”Lietuva, Lietuva!” ir “Fašistai, fašistai!” Tankai sukinėjo vamzdžius, šaudė.

Grįžome namo apie 4 val.