VILNIAUS UNIVERSITETAS. ŽINIŲ BAZĖS „FAKTAI“ ANKETA

1. LIUDININKO PAVARDĖ, VARDAS, t.v.: Liupkevičius Stasys, Stasio

profesija: muzikas
pareigos: “Armonikos” ansamblio vadovas

2. ĮVYKIO TRUMPAS APRAŠYMAS:

2.1. KAS ĮVYKO?: Visas “Armonikos” ansamblis matė kariškių atvažiavimą ir Radijo ir televizijos komiteto puolimą. Jėga, šturmu, o svarbiausia įvarant žmonėms baimės, palaužiant psichiką, užėmė Radijo ir televizijos pastatą – ginklais prieš beginklius žmones.
2.2. KUR ĮVYKO?: Konarskio 49, prie Radijo ir televizijos komiteto.
2.3. KADA ĮVYKO?: Po “Armonikos” ansamblio pasirodymo, maždaug tarp 1 val. ir 1.30 val., 1991 m. sausio 13-ąją.
2.4. KIEK LAIKO TĘSĖSI?: Man teko stebėti apie 50 min.

3. LIUDININKO ROLĖ ĮVYKIO METU:

3.1. KĄ DARĖTE?: Koncertavome prie Televizijos komiteto, tiksliau šalia Radijo komiteto rūmų, net nespėjome instrumentų susitvarkyti. Teko koncertuoti prie Aukščiausiosios Tarybos rūmų, Televizijos bokšto, Televizijos ir radijo komiteto. Palaikėme žmonių dvasią.
3.2. SU KUO KARTU BUVOTE (išvardinkite kitus liudininkus)?: Su ansamblio “Armonika” nariais (13 žmonių) ir mano žmona.
3.3. KOKIAS ĮVYKIO PASEKMES PATYRĖTE JŪS IR KITI LIUDININKAI?:
3.4. KOKIA JŪSŲ, JŪSŲ VAIKŲ, KITŲ LIUDININKŲ BŪKLĖ ŠIUO METU?: Nemalonus jausmas matyti tanką, kuris važiuoja į mašinų stovėjimo aikštelę ir, atrodo, kad vamzdis nutaikytas į tave. Tuo pačiu labai užgrūdina – begalinis noras nepasiduoti.

4. DETALUS ĮVYKIO APRAŠYMAS:

4.1. KĄ MATĖTE?: Sužeistą žmogų, nepaprastą žmonių drąsą, tankus, karines mašinas, sprogimus, kulkų švilpesį, stiklų žvangesį.
4.2. KOKIUS FAKTUS IR DETALES PRISIMENATE (apranga, ginklai, technika, jos tipai, numeriai, kaip tai buvo panaudota, kokios pasekmės ir rezultatai)?: Desantininkų rūbai, greitas bėgimas link Televizijos komiteto, tankai, karinės mašinos, drąsa filmuojančių žmonių, nepasimetimas. Prožektoriai apakino, kulkų švilpesys privertė saugoti žmoną ir dar vieną mergaitę, kurios buvo šoko būklėje.
4.3. IŠVADOS:

5. PRIEDAI:

Foto nuotraukos, video ar audio įrašai, schemos ir kita medžiaga:

6. ANKETOS UŽPILDYMO DATA IR PARAŠAS: 1991 02 07

PASTABA: detalų įvykio aprašymą pateikite ant papildomų popieriaus lapų, išskiriant 4.1, 4.2, 4.3 poskyrius

1991 m. vasario 7 d.