VILNIAUS UNIVERSITETAS. ŽINIŲ BAZĖS „FAKTAI“ ANKETA

1. LIUDININKO PAVARDĖ, VARDAS, t.v.: Kurapka Romas, Petro

profesija: muzikas
pareigos: dėstytojas.

2. ĮVYKIO TRUMPAS APRAŠYMAS:

2.1. KAS ĮVYKO?: Televizijos bokšto užgrobimas.
2.2. KUR ĮVYKO?: Prie Televizijos bokšto.
2.3. KADA ĮVYKO?: Naktį iš 12 į 13 dieną.
2.4. KIEK LAIKO TĘSĖSI?: Apie 2 valandas.

3. LIUDININKO ROLĖ ĮVYKIO METU:

3.1. KĄ DARĖTE?: Stovėjau susikibęs rankomis su minia bokšto gynėjų aplink patį bokštą.
3.2. SU KUO KARTU BUVOTE (išvardinkite kitus liudininkus)?: Pradžioje su kaimynu Artūru (pavardės nežinau), vėliau pasimetėme.
3.3. KOKIAS ĮVYKIO PASEKMES PATYRĖTE JŪS IR KITI LIUDININKAI?
3.4. KOKIA JŪSŲ, JŪSŲ VAIKŲ, KITŲ LIUDININKŲ BŪKLĖ ŠIUO METU?

4. DETALUS ĮVYKIO APRAŠYMAS:

4.1. KĄ MATĖTE?: Civiliai apsirengęs žmogus vedė desantininkų tankečių koloną prie centrinių bokšto durų.
4.2. KOKIUS FAKTUS IR DETALES PRISIMENATE (apranga, ginklai, technika, jos tipai, numeriai, kaip tai buvo panaudota, kokios pasekmės ir rezultatai)?: Sunkieji tankai važiavo tiesiai per žmonių minią. Ne visi spėjo pasitraukti.
4.3. IŠVADOS: Kaltus dėl žudynių būtina teisti.

5. PRIEDAI:

Foto nuotraukos, video ar audio įrašai, schemos ir kita medžiaga:

6. ANKETOS UŽPILDYMO DATA IR PARAŠAS: 1991 01 27.

PASTABA: detalų įvykio aprašymą pateikite ant papildomų popieriaus lapų, išskiriant 4.1, 4.2, 4.3 poskyrius.

1991 m. sausio 27 d.