VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS. ŽINIŲ BAZĖS „FAKTAI“ ANKETA

1. LIUDININKO PAVARDĖ, VARDAS, t.v.:

profesija: Lietuvos konservatorijos studentas
pareigos:

2. ĮVYKIO TRUMPAS APRAŠYMAS:

2.1. KAS ĮVYKO?: Lietuvos radijo ir televizijos komiteto ginkluotas užpuolimas.
2.2. KUR ĮVYKO?: Vilnius, Konarskio 49.
2.3. KADA ĮVYKO?: 1991 m. sausio 13 d. naktį 1.55–2.30 val.
2.4. KIEK LAIKO TĘSĖSI?: Šturmas apie pusvalandį, žmonių intensyvus vaikymas ir gąsdinimas dar apie pusvalandį, iki 3 val. nakties.

3. LIUDININKO ROLĖ ĮVYKIO METU:

3.1. KĄ DARĖTE?: Taikiai stovėjau prie naujo įėjimo ir gyniau kūnu.
3.2. SU KUO KARTU BUVOTE (išvardinkite kitus liudininkus)?
3.3. KOKIAS ĮVYKIO PASEKMES PATYRĖTE JŪS IR KITI LIUDININKAI?
3.4. KOKIA JŪSŲ, JŪSŲ VAIKŲ, KITŲ LIUDININKŲ BŪKLĖ ŠIUO METU?

4. DETALUS ĮVYKIO APRAŠYMAS:

4.1. KĄ MATĖTE?:
4.2. KOKIUS FAKTUS IR DETALES PRISIMENATE (apranga, ginklai, technika, jos tipai, numeriai, kaip tai buvo panaudota, kokios pasekmės ir rezultatai)?:
4.3. IŠVADOS:

5. PRIEDAI:

Foto nuotraukos, video ar audio įrašai, schemos ir kita medžiaga:

6. ANKETOS UŽPILDYMO DATA IR PARAŠAS: 1991 02 06

PASTABA: detalų įvykio aprašymą pateikite ant papildomų popieriaus lapų, išskiriant 4.1, 4.2, 4.3 poskyrius

1991 m. sausio 13 d. būdamas prie Radijo ir televizijos komiteto pastato, Konarskio 49, išgirdau 5 tanko šūvius nuo TV bokšto pusės. 1.55 val. Konarskio gatve nuo bokšto pusės atvažiavo grupė БТР ir БМП. Dalis jų liko prie senojo įėjimo (arčiau gatvės), dalis nuvažiavo link Čiurlionio sustojimo ir apsisukę sugrįžo. Prasidėjo labai intensyvus šaudymas iš automatų, kelis kartus šovė tankas. Iš daugiaaukščio namo, kitoje pusėje gatvės, ėmė byrėti stiklai. Radijas pranešė, kad šaudo tuščiais šoviniais. Apsiraminau, bet po kurio laiko nuo gatvės į komiteto pastatą prazvimbė dvi trumpos automatų serijos (po 2–3 šovinius). Desantininkai pasirodė nuo miškelio pusės, grupelė (6–10 žmonių) pilna ginkluote: šalmai, neperšaunamos liemenės, ties diržu – paketai (sprogstamieji, dūminiai). Prisiartino lyg vorele, lyg dviem grupelėm po keturis. Pirmas paketas sprogo mašinų stovėjimo aikštelėje. Dar po kelių sprogstamųjų paketų buvo numestas dūminis. Pakilus dūmams sprogstamieji paketai buvo mėtomi ant žmonių ties įėjimu. Sumaiščiai aprimus ir dūmams prasisklaidžius desantininkai buvo dingę. Po kurio laiko supratom, kad jie jau viduje. Pasigirdo Burokevičiaus balsas, raginęs skirstytis ir sakantis, kad valdžią į savo rankas paėmė “Lietuvos nacionalinio gelbėjimo komitetas”. Tarpdury pamačiau tris desantininkus. Žmonės užlipę laiptais ėmė tiesiog jiems į veidą skanduoti “fašistai”, “ubiicy”. Desantininkai bandė nustumti žmones automatais, šaudė į orą. Po to pamačiau, kad nuo Konarskio gatvės per miškelį atvažiuoja trys БМП mašinos. Važiavo vorele, įvažiavusios į mašinų aikštelę sustojo, pirmoji БМП pasuko į žmones prie statybų sienelės ir ėmė artėti tiesiai į mane. Aš atsitraukiau į gatvės pusę. Privažiavęs šaligatvio bortelį, ėmė važiuoti trūkčiodamas, po truputį, lyg leisdamas žmonėms pasitraukti. Ant БМП sėdėjo kokie penki desantininkai ginkluoti automatais. Vienas jų buvo vyresnis – įsakinėjo kitiems nulipti, veržtis į vidų. Privažiavęs iki sienos apie 2,5 m БМП sustojo, žmonės nebėgo, o apspitę mašiną šaukė vairuotojui ”pokaži svojo lico”. Nuo laiptų į gatvės pusę desantininkai ėmė stumti žmones mušdami buožėmis ir spardydami kojomis. Priartėjo antroji БМП, po to trečioji. Žmonės buvo nustumti iki kitos gatvės pusės. Po kurio laiko paėjau į sankryžą, ten pamačiau tanką. Jis sukiojo vamzdį. Šovė, vėl byrėjo stiklai, išsigandusios merginos verkė, jas ištiko šokas. Po to mačiau kaip prožektoriumi buvo ilgai ”vedžiojama” po gyvenamojo namo langus.

Užpuolimas buvo įvykdytas greitai, tiksliai, kompleksiškai, naudojant karinę techniką, psichologinį bauginimą. Atrodo, kad ”darbavosi” ne eiliniai kariai, o karininkai.

1991 m. vasario 6 d.