VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS. ŽINIŲ BAZĖS „FAKTAI“ ANKETA

1. LIUDININKO PAVARDĖ, VARDAS, t.v.: Korsakas Rolandas, Kazimiero

profesija:
pareigos:

2. ĮVYKIO TRUMPAS APRAŠYMAS:

2.1. KAS ĮVYKO?: Š.m. sausio 13-osios naktį besaugant Vilniaus televizijos bokštą, mums matant, atvažiavo kolona tankų ir tankečių (jos buvo pilnos kareivių) ir pradėjo atlikinėti vandališkus teroristo aktus.
2.2. KUR ĮVYKO?: Visa tai įvyko prie Vilniaus televizijos bokšto.
2.3. KADA ĮVYKO?: Sausio 13-ąją, 1.30 val.
2.4. KIEK LAIKO TĘSĖSI?: Nuo bokšto pasitraukiau apie 3 val., kai okupantai užėmė visą bokšto teritoriją iki tvoros.

3. LIUDININKO ROLĖ ĮVYKIO METU:

3.1. KĄ DARĖTE?: Stovėjau susikibęs su kitais žmonėmis, buvome apjuosę bokštą ir stebėjome, kaip tankai išlaužę tvorą artinasi prie mūsų (stovėjau tiesiai prieš atvažiuojančius tankus).
3.2. SU KUO KARTU BUVOTE (išvardinkite kitus liudininkus)?:
3.3. KOKIAS ĮVYKIO PASEKMES PATYRĖTE JŪS IR KITI LIUDININKAI?:
3.4. KOKIA JŪSŲ, JŪSŲ VAIKŲ, KITŲ LIUDININKŲ BŪKLĖ ŠIUO METU?:

4. DETALUS ĮVYKIO APRAŠYMAS:

4.1. KĄ MATĖTE?:
4.2. KOKIUS FAKTUS IR DETALES PRISIMENATE (apranga, ginklai, technika, jos tipai, numeriai, kaip tai buvo panaudota, kokios pasekmės ir rezultatai)?:
4.3. IŠVADOS:

5. PRIEDAI:

Foto nuotraukos, video ar audio įrašai, schemos ir kita medžiaga:

6. ANKETOS UŽPILDYMO DATA IR PARAŠAS: 1991 01 28

PASTABA: detalų įvykio aprašymą pateikite ant papildomų popieriaus lapų, išskiriant 4.1, 4.2, 4.3 poskyrius

Stovint prie bokšto išgirdau mašinų signalų staugimą ir netrukus tankų vikšrų siaubingą dardėjimą. Tada su draugais nubėgau į kitą pusę, į ten, iš kur pasigirdo tie garsai. Pamatėme nuo tilto atvažiuojančius tankus. Jie sustojo ties kelią pastojusiomis mašinų barikadomis. Tada pasigirdo pirmieji tankų patrankų šūviai. Garsas buvo toks, kad kai kurie žmonės krisdavo ant žemės. Tuo metu nuo garso pradėjo dužti aplinkinių namų langų stiklai. Mes visi įaudrinti pykčio skandavome “Lietuva, Lietuva!” ir šaukėme “fašistai, fašistai!” Po sprogimų pasigirdo automatų šaudymas, buvo paleisti maskuojantys dūmai. Visa tai aš stebėjau ant bokšto kalno šlaito. Praėjus maždaug pusvalandžiui, pamatėme atvažiuojančią tankų ir tankečių koloną iš kitos (dešinės – žiūrint nuo bokšto) to paties kelio pusės. Ten barikados buvo mažesnės. Jie iš kelio pasuko į pamiškę ir niekieno netrukdomi traukė link bokšto. Mes su draugais pradėjome bėgti prie bokšto, į ankstesnę stebėjimo vietą. Atsistojome pirmoje eilėje, tiesiai prieš atvažiuojančius tankus, kurių žibintai švietė akinančia šviesa. Matėme, kaip po teritoriją bėgioja būreliais ir pavieniai žmonės. Išlaužę tvorą, tankai privažiavo prie bokšto. Viskas pasikartojo taip pat, kaip buvo kalno apačioje prie tilto. Visi šaukė “fašistai!” ir skandavo “Lietuva, Lietuva!” Tankai taip pat šaudė iš patrankų. Pradėjo byrėti bokšto langų stiklai. Žmonės atsitraukė nuo bokšto, nes stori stiklai duždami ir krisdami juos žalojo. Paskui pamačiau, kaip prasiveržę kareiviai atstumdami žmones daužė juos automatų buožėmis, šaudė. Aš galvojau, kad šaudo tuščiais, bet kai pamačiau, kad žmonės pradėjo nešti kruvinus ir leisgyvius, įsitikinau, jog jie daro ką nori. Stebėdamas paprastus kareivius pastebėjau, kad jie buvo lyg paklaikę ir kiekvienu momentu kažko laukė, galima būtų pasakyti, jog buvo net išsigandę. Tačiau karininkas (vyr. leitenantas su tankisto uniforma), turbūt “komanduotojas” stovėjo šypsodamasis ir nurodinėjo savo pavaldiniams kaip ir ką daryti, pasikviesdamas juos ir kažkur pasiųsdamas. Toliau jie visi stūmė žmones iš Televizijos bokšto teritorijos, kol ją užvaldė.

1991 m. sausio 28 d.