VILNIAUS UNIVERSITETAS. ŽINIŲ BAZĖS „FAKTAI“ ANKETA

1. LIUDININKO PAVARDĖ, VARDAS, t.v.: Klimavičiūtė Virginija, Liudviko

profesija: inžinierė-elektronikė
pareigos:

2. ĮVYKIO TRUMPAS APRAŠYMAS:

2.1. KAS ĮVYKO?: Desantininkai įsibrovė į RTV komiteto pastatą (tikriausiai per Radijo komiteto pastatą), išmušė duris ir metė į mus sprogmenį. Po to šaudė virš galvų, liepė skirstytis. Vyrai bėgo į vidų ginti.
2.2. KUR ĮVYKO?: Prie RTV komiteto centrinio įėjimo.
2.3. KADA ĮVYKO?: Apie 2 val.
2.4. KIEK LAIKO TĘSĖSI?: Prie manęs apie 15 min.

3. LIUDININKO ROLĖ ĮVYKIO METU:

3.1. KĄ DARĖTE?: Stovėjau susikibusi rankom su kitais gynėjais ir skandavau “Lietuva!”Kai sprogo sprogmuo, stvėriausi už galvos. Tada jau šaukėme “fašistai!” Vėl susikibome, kai šaudė – pasilenkdavau.
3.2. SU KUO KARTU BUVOTE (išvardinkite kitus liudininkus)?
3.3. KOKIAS ĮVYKIO PASEKMES PATYRĖTE JŪS IR KITI LIUDININKAI?
3.4. KOKIA JŪSŲ, JŪSŲ VAIKŲ, KITŲ LIUDININKŲ BŪKLĖ ŠIUO METU?

4. DETALUS ĮVYKIO APRAŠYMAS:

4.1. KĄ MATĖTE?:
4.2. KOKIUS FAKTUS IR DETALES PRISIMENATE (apranga, ginklai, technika, jos tipai, numeriai, kaip tai buvo panaudota, kokios pasekmės ir rezultatai)?:
4.3. IŠVADOS:

5. PRIEDAI:

Foto nuotraukos, video ar audio įrašai, schemos ir kita medžiaga:

6. ANKETOS UŽPILDYMO DATA IR PARAŠAS: 1991 04 10

PASTABA: detalų įvykio aprašymą pateikite ant papildomų popieriaus lapų, išskiriant 4.1, 4.2, 4.3 poskyrius

Stovėjau prie Televizijos komiteto centrinio įėjimo, žiūrėjau televizorių. Staiga pasigirdo šūviai ir tankų ūžimas prie Radijo komiteto pastato. Mes susikibome rankomis ir laukėme puolimo iš gatvės pusės. Skandavome “Lietuva!” Aš stovėjau arti vartų. Visai netikėtai už mano nugaros pasigirdo stiklų dužimas ir sprogimas. Kai dūmai išsisklaidė, tarpduryje pamačiau stovintį desantininką. Jo šalmas buvo baltas, apranga juoda. Kažkas lietuviškai pasakė “jau užimta, atsitraukite”, desantininkas paleido kelias šūvių serijas. Mes nesitraukėme, šaukėme “fašistai!” Prie Radijo komiteto labai šaudė: ir tankai, ir visokiais garsais automatai. Televizijos komiteto pastato viduje grūmėsi, desantininkas dingo nuo durų. Moteris šaukė vyrus į vidų padėti, jie nubėgo į pagalbą. Vėl pasigirdo nuo durų pusės “atsitraukite” ir šūvių papliūpos. Šūviai buvo negarsūs, nieko nesužeidė – gal šaudė tuščiais šoviniais.

Netrukus aš nuėjau ir 11 troleibusu grįžau į namus.

1991 m. balandžio 10 d.