VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS. ŽINIŲ BAZĖS „FAKTAI“ ANKETA

1. LIUDININKO PAVARDĖ, VARDAS, t.v.: Kiselytė Kristina, Jono

profesija: studentė
pareigos:

2. ĮVYKIO TRUMPAS APRAŠYMAS:

2.1. KAS ĮVYKO?:
2.2. KUR ĮVYKO?: Prie RTV komiteto, Konarskio g., Vilnius.
2.3. KADA ĮVYKO?: 1991 m. sausio 13 d. 2 val.
2.4. KIEK LAIKO TĘSĖSI?: Dalyvavau pusvalandį.

3. LIUDININKO ROLĖ ĮVYKIO METU:

3.1. KĄ DARĖTE?: Stovėjau prie Radijo komiteto, prie įėjimo.
3.2. SU KUO KARTU BUVOTE (išvardinkite kitus liudininkus)?: Buvome su VU, GF biologijos specialybės studentais.
3.3. KOKIAS ĮVYKIO PASEKMES PATYRĖTE JŪS IR KITI LIUDININKAI?: Mačiau žmogų peršauta koja.
3.4. KOKIA JŪSŲ, JŪSŲ VAIKŲ, KITŲ LIUDININKŲ BŪKLĖ ŠIUO METU?

4. DETALUS ĮVYKIO APRAŠYMAS:

4.1. KĄ MATĖTE?:
4.2. KOKIUS FAKTUS IR DETALES PRISIMENATE (apranga, ginklai, technika, jos tipai, numeriai, kaip tai buvo panaudota, kokios pasekmės ir rezultatai)?: Mačiau su šalmais ir neperšaunamom liemenėm kareivius. Ginklų rūšių nežinau. Mačiau BTR‘us, tanką. Mėtė sprogstamuosius paketus, šaudė tikrom kulkom.
4.3. IŠVADOS: Tai buvo žiaurus beginklės minios puolimas. Pastatas buvo užimtas grubia jėga. „Nacionalinio gelbėjimo komitetas“ – neteisėtas, manau, kad ne tik jų laukia teismas, bet ir tų, kurie reguliavo iš Maskvos.

5. PRIEDAI:

Foto nuotraukos, video ar audio įrašai, schemos ir kita medžiaga:

6. ANKETOS UŽPILDYMO DATA IR PARAŠAS: 1991 02 03

PASTABA: detalų įvykio aprašymą pateikite ant papildomų popieriaus lapų, išskiriant 4.1, 4.2, 4.3 poskyrius

Kartu su Gamtos fakulteto studentais 0.10 val. atbėgome prie Televizijos ir radijo komiteto. Prie mūsų priėjo girtas rusų tautybės žmogus ir puolė kabinėtis, siūlyti kažkokį saldainį. Buvo apsirengęs tamsia (atrodo, kad ruda) striuke, kailine kepure, smulkaus sudėjimo. Vėliau, atvažiavus tankams, jis ir dar keli pirmieji griebė lentas prie laužo ir ėmė grasinti desantininkams. Žmonės šaukė, kad jie mestų pagalius. Išsirikiavus kareiviams su šautuvais, dalis žmonių sustojo prieš juos. Visi skandavo „Lietuva, Lietuva!“ Žmonės vieni kitus ragino eiti prie Radijo komiteto durų, nesitraukti. Iš pradžių manėm, kad šaudo tuščiais šoviniais, todėl nesitraukėm. Pradėjus šaudyti tikrom kulkom, minia traukėsi nuo Radijo komiteto link Televizijos. Užkliuvau už cementinės gėlių dėžės ir pargriuvau. Tuo metu kažkur netoliese sprogo ir užgulė ausis. Bėgdamas pro šalį kažkoks žmogus padėjo atsikelti. Prabėgę beržynėlį, žmonės tūpė ir klupo už autobusų. Tuo metu išgirdom “Nacionalinio gelbėjimo komiteto” balsus apie “paprastų darbininkų valdžią”. Pastate (TV komitete) laiptais į viršų kilo desantininkai. Girdėjosi šūviai, o ramus balsas siūlė eiti visiems namo. Kilo panika, nes pamanėm, kad paleido nuodingas dujas, nors iš tikrųjų tai buvo parako dūmai. Pro šalį vedė žmogų peršauta koja. Šiek tiek aprimus šaudymams, pasitraukėm prie Dailės mokyklos tvoros. Nuo ten matėm, kaip šaudo tankas ir prožektorium apšviečia visą teritoriją. Nuėjom į GF bendrabutį. Apie valandą dar šaudė.

1991 m. vasario 3 d.