VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS. ŽINIŲ BAZĖS „FAKTAI“ ANKETA

1. LIUDININKO PAVARDĖ, VARDAS, t.v.: Katauskis Albertas, Vladislovo

profesija:
pareigos:

2. ĮVYKIO TRUMPAS APRAŠYMAS:

2.1. KAS ĮVYKO?: Lietuvos televizijos bokšto užgrobimas
2.2. KUR ĮVYKO?: Vilniuje
2.3. KADA ĮVYKO?: 1991 01 13, apie 1.50 val.
2.4. KIEK LAIKO TĘSĖSI?: prie bokšto žudynės tęsėsi 15 min., įvykius stebėjau iki 3.00 val. Visą šį laiką desantininkai šaudė bokšto viduje ir aplink jį.

3. LIUDININKO ROLĖ ĮVYKIO METU:

3.1. KĄ DARĖTE?: Stovėjau TV bokšto vakarinėje pusėje, žmonių grandinėje, apjuosusioje bokštą.
3.2. SU KUO KARTU BUVOTE (išvardinkite kitus liudininkus)?: Buvau vienas, be draugų ir pažįstamų.
3.3. KOKIAS ĮVYKIO PASEKMES PATYRĖTE JŪS IR KITI LIUDININKAI?
3.4. KOKIA JŪSŲ, JŪSŲ VAIKŲ, KITŲ LIUDININKŲ BŪKLĖ ŠIUO METU?: Gera.

4. DETALUS ĮVYKIO APRAŠYMAS:

4.1. KĄ MATĖTE?:
4.2. KOKIUS FAKTUS IR DETALES PRISIMENATE (apranga, ginklai, technika, jos tipai, numeriai, kaip tai buvo panaudota, kokios pasekmės ir rezultatai)?:
4.3. IŠVADOS:

5. PRIEDAI:

Foto nuotraukos, video ar audio įrašai, schemos ir kita medžiaga:

6. ANKETOS UŽPILDYMO DATA IR PARAŠAS: 1991 01 28

PASTABA: detalų įvykio aprašymą pateikite ant papildomų popieriaus lapų, išskiriant 4.1, 4.2, 4.3 poskyrius

Detalus įvykio aprašymas

4.1. Ką matėte?

Pirmiausia tankai ir šarvuotos mašinos atvažiavo iki gatvės, kuri atveda prie pastato, pro kurį patenkama į Televizijos bokštą. Čia juos sustabdė mašinų barikados. Dalis bokšto gynėjų pasitiko karinę techniką šioje vietoje. Čia pasigirdo ir pirmieji tankų šūviai (kokie 5). Tankai šaudė tuščiais šoviniais, tačiau šūvių garsas buvo kurtinantis. Tankai leido tirštai baltus dūmus, buvo naudojamos ir ašarinės dujos.

Tačiau didžioji dauguma žmonių stojo į bokštą apjuosusią minią. Aš stovėjau bokšto vakarinėje pusėje. Kita tankų ir šarvuotų mašinų kolona atvažiavo prie TV bokšto iš pietinės pusės. Apie 2.15 val. vienas tankas šiaurės vakarinėje pusėje, o kitas pietų vakarinėje pusėje, pralaužė apsauginę tvorą ir privažiavo prie bokšto. Tankus sekė po vieną šarvuotą mašiną su kareiviais. Vienas tankas sustojo prie įėjimo į TV bokštą ir iššovė. Ant žmonių galvų pabiro bokšto langų stiklai. Tuo emtu pro mus prabėgo ginkluoti desantininkai link įėjimo į bokštą. Taip pat iš karto pasigirdo pirmieji šūviai iš kareivių automatų, nes aplink biro langai ir trupėjo tinkas. Pagrindinės žudynės vyko prie įėjimo į TV bokštą. Mūsų savanoriai, esantys bokšte, gynėsi tik vandens srove. Mačiau, kaip iš antro aukšto krito žemyn vienas vaikinas. Tuo pat metu kitas tankas, stovėjęs pietų vakarinėje pusėje, didelė greičiu puolė į žmones, bandydamas juos išvaikyti vakarinėje pusėje. Mes vos spėjome nuo jo trauktis krisdami ir vienas kitą keldami. Šioje zonoje būti tapo nesaugu, nes okupantų kulkos lakstė įvairiomis kryptimis, todėl žmonės ėmė trauktis už bokšto apsauginės tvoros.

4.2. Kokius faktus ir detales prisimenate?

Okupantai važiavo tankais (t-72) ir šarvuotomis mašinomis (BTR). Tankai leido dūmines uždangas ir šaudė tuščiais šoviniais. Karinėse mašinose esantys kareiviai stebėjo įvykius prie bokšto, galingais prožektoriais apšviesdavo teritoriją, taip padėdami desantininkams. Kareiviai buvo su šalmais, neperšaunamomis liemenėmis, ginkluoti automatais ir metaliniais strypais. Šaudė tik desantininkai iš automatų ir karinės mašinos iš kulkosvaidžių. Šiek tiek buvo šaudoma ir šviečiančiomis kulkomis. Mus puolęs tankas nė nebandė sustoti ir nemažino greičio. Mačiau du sužeistuosius, kuriuos žmonės nešė į greitosios pagalbos automobilius, taip pat, kaip tankas traiškė autobusą.

4.3. Išvados.

Okupantai šturmavo Televizijos bokštą ryžtingai ir greitai, elgėsi žiauriai, su gyvulišku įniršiu. Mes gynėmės tik tuščiomis rankomis, aimanomis ir maldomis.

1991 m. sausio 28 d.