VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS. ŽINIŲ BAZĖS „FAKTAI“ ANKETA

1. LIUDININKO PAVARDĖ, VARDAS, t.v.: Kaselis Stasys, Petro

profesija:
pareigos:

2. ĮVYKIO TRUMPAS APRAŠYMAS:

2.1. KAS ĮVYKO?: Sovietų armija šturmavo RTV rūmus.
2.2. KUR ĮVYKO?: Vilniuje Konarskio gatvėje, prie Radijo ir televizijos rūmų.
2.3. KADA ĮVYKO?: 1991 m. sausio 13 d., 1.55–2.25 val.
2.4. KIEK LAIKO TĘSĖSI?: Teko dalyvauti ir stebėti įvykius apie 30 min.

3. LIUDININKO ROLĖ ĮVYKIO METU:

3.1. KĄ DARĖTE?: Buvome rūmus supančioje minioje.
3.2. SU KUO KARTU BUVOTE (išvardinkite kitus liudininkus)?: Su žmona.
3.3. KOKIAS ĮVYKIO PASEKMES PATYRĖTE JŪS IR KITI LIUDININKAI?
3.4. KOKIA JŪSŲ, JŪSŲ VAIKŲ, KITŲ LIUDININKŲ BŪKLĖ ŠIUO METU?:

4. DETALUS ĮVYKIO APRAŠYMAS:

4.1. KĄ MATĖTE?:
4.2. KOKIUS FAKTUS IR DETALES PRISIMENATE (apranga, ginklai, technika, jos tipai, numeriai, kaip tai buvo panaudota, kokios pasekmės ir rezultatai)?:
4.3. IŠVADOS:

5. PRIEDAI:

Foto nuotraukos, video ar audio įrašai, schemos ir kita medžiaga:

6. ANKETOS UŽPILDYMO DATA IR PARAŠAS: 1991 02 09

PASTABA: detalų įvykio aprašymą pateikite ant papildomų popieriaus lapų, išskiriant 4.1, 4.2, 4.3 poskyrius

Detalus įvykių aprašymas

Prie RTV rūmų mes su žmona ir vilniečių draugų šeima atvykome draugų automobiliu nuo Aukščiausiosios Tarybos sausio 13 d., 1.55 val. Atvažiuojant girdėjome šūvių garsus. Prie sankryžos pastatę automobilį, bėgome prie RTV rūmų. Šarvuota karinė mašina sustojo prieš rūmų paradinį įėjimą. Prie rūmų girdėjosi vis intensyvėjantis šaudymas, girdėjosi šauksmai, sprogimai. Matėsi nuo pastato sienų šokinėjančios kibirkštys. Iš karinės mašinos buvo mėtomi sprogmenys, kad žmonės negalėtų prieiti prie pastato. Iš garsiakalbio girdėjosi žodžiai: “... mes norime gražinti darbininkų valdžią... broliai, mes nenorime kraujo praliejimo”.

Atvažiavo greitosios pagalbos automobiliai. Iš pradžių vienas, po to dar du. Mačiau, kaip buvo nuvestas vyriškis, kuriam ties keliu buvo sužeista koja. Nuvedė aukštą jaunuolį su juodai kruvinu veidu ir rankomis, jo drabužiai buvo visiškai suplėšyti, o jis pats buvo ištiktas šoko. Neštuvais be jokios gyvybės žymių buvo nuneštas vyriškis. Į mūsų pusę buvo numestas dujinis paketas.

Šaudymo intensyvumas susilpnėjo. Tai truko apie 15–20 min. Iki 2.10–2.15 val.

Po to pasigirdo galingų variklių gausmas ir į sankryžą pradėjo važiuoti vikšrinių mašinų kolona – tankai ir šarvuoti transporteriai (БТР). Jų buvo apie 10. Mes priėjome arčiau sankryžos. Iš šarvuočių iki pusės buvo išlindę karininkai su šalmais ir į mus atsukę automatus. Vienas tankas, įsukęs į Konarskio gatvę, iššovė prie mūsų. Šūvio garsas, ugnies kamuolys ir oro srovė beveik parklupdė mus ant žemės. Susilpnėjus šaudymui mes supratome, kad RTV rūmai užimti ir nusprendėme skubėti prie Aukščiausiosios Tarybos rūmų. Mums einant link automobilio vikšrinės mašinos pradėjo sukti atgal. Iš sankryžos mes išvažiavome 2.25 val.

1991 m. vasario 9 d.