VILNIAUS UNIVERSITETAS. ŽINIŲ BAZĖS „FAKTAI“ ANKETA

1. LIUDININKO PAVARDĖ, VARDAS, t.v.: Kaselienė Vyda, Vito.

profesija:
pareigos:

2. ĮVYKIO TRUMPAS APRAŠYMAS:

2.1. KAS ĮVYKO?: Radijo ir televizijos komiteto rūmų užgrobimas.
2.2. KUR ĮVYKO?: Vilniuje, Konarskio 49.
2.3. KADA ĮVYKO?: 1991 m. sausio 13 naktį, apie 1.55– 2.25 val.
2.4. KIEK LAIKO TĘSĖSI?: Teko dalyvauti ir stebėti įvykius apie 30 min.

3. LIUDININKO ROLĖ ĮVYKIO METU:

3.1. KĄ DARĖTE?: Buvome rūmus supančioje minioje.
3.2. SU KUO KARTU BUVOTE (išvardinkite kitus liudininkus)?: Su vyru.
3.3. KOKIAS ĮVYKIO PASEKMES PATYRĖTE JŪS IR KITI LIUDININKAI?
3.4. KOKIA JŪSŲ, JŪSŲ VAIKŲ, KITŲ LIUDININKŲ BŪKLĖ ŠIUO METU?

4. DETALUS ĮVYKIO APRAŠYMAS: aprašymą ir schemą pridedame bendrą (kartu su Stasiu Kaseliu).

4.1. KĄ MATĖTE?:
4.2. KOKIUS FAKTUS IR DETALES PRISIMENATE (apranga, ginklai, technika, jos tipai, numeriai, kaip tai buvo panaudota, kokios pasekmės ir rezultatai)?:
4.3. IŠVADOS:

5. PRIEDAI:

Foto nuotraukos, video ar audio įrašai, schemos ir kita medžiaga:

6. ANKETOS UŽPILDYMO DATA IR PARAŠAS: 1991 02 10

PASTABA: detalų įvykio aprašymą pateikite ant papildomų popieriaus lapų, išskiriant 4.1, 4.2, 4.3 poskyrius

Sausio 12 d. 22 val. su kaimynais nuvažiavom prie Radijo ir televizijos komiteto. Ten žiūrėjom televizorių, kuris buvo pastatytas prie įėjimo. Esantys žmonės sakė, kad apie 20 val. buvo pasirodęs jedinstveninkas Šved. Jis pareiškė, kad Kaušpėdas turi užleisti savo pareigas jam. Jei tai geruoju nebus padaryta, tai pasekmės bus skaudžios. Jo žodžiais niekas nepatikėjo. Apie 23 val. aš nuėjau su kaimynais į jų mašiną, kuri stovėjo prie Radijo komiteto senojo pastato kampo. Netoli mašinos degė laužas. Žmonės šildėsi. Mašinoje buvome tol, kol pasirodė tankai ir dengtas sunkvežimis su garsiakalbiu ir antenom. Jiems važiuojant šaukėm “Lietuva!” Keliems tankams pravažiavus pamatėme, kad vienas tankas pasiliko. Iš jo iššokę kareiviai pradėjo šaudyti ir pasirodė baltos dujos, nuo kurių pradėjo perštėti gerklė ir griaužti akis. Mes tuo metu buvome prie pastato susikibę rankomis. Vieni kareiviai puolė prie žmonių šaudydami ir mušdami automatų buožėmis, o kiti pradėjo daužyti pastato langus ir lindo į Radijo komiteto pastatą. Vienas kareivis į ne per toliausiai nuo manęs esančią moterį metė kažkokį paketą, jis sprogo ir moteris parkrito. Tuo metu pasirodė dar daugiau tankų. Mes pradėjome trauktis už automobilio, arčiau prie naujo komiteto pastato pagrindinio įėjimo, bet kareiviai ėmė šaudyti į autobusus ir mums į kojas. Buvome priversti trauktis toliau. Kareiviai ir tankai pradėjo veržtis prie pagrindinio naujo Radijo ir televizijos komiteto pastato, važiuodami per mašinas stovinčias aikštelėje. Puolė mušti ir šaudyti į žmones stovinčius prie įėjimo. Mes tuo metu perėjome į kitą pusę gatvės ir stebėjome, kaip šaudo kareiviai. Paskui aš ir dar dvi moterys pasiprašėme į vieno namo butą, į kurį įėjimas iš Savanorių prospekto. Ten pabuvus ir atsigavus, vėl grįžau prie jau visiškai užimto pastato, tačiau jau tik tokiu atstumu, kokiu leido milicininkai. Kareiviai ir toliau šaudė, o prie pastato mūsų vietas buvo užėmę jedinstveninkai su raudonais raiščiais ant rankų. Pabuvus iki 4.30 val. paprašiau vieno žmogaus, kad nuvežtų mane prie Aukščiausiosios Tarybos rūmų.

Namo grįžau 7 val. ryto.

1991 m. vasario 11 d.
Pradžia > Anketos, liudijimai > Vyda KASELIENĖ