VILNIAUS UNIVERSITETAS. ŽINIŲ BAZĖS „FAKTAI“ ANKETA

1. LIUDININKO PAVARDĖ, VARDAS, t.v.: Karpus Arvydas, Stasio

profesija:
pareigos:

2. ĮVYKIO TRUMPAS APRAŠYMAS:

2.1. KAS ĮVYKO?: Desantininkai užėmė Televizijos ir radijo komitetą.
2.2. KUR ĮVYKO?: Prie Radijo ir televizijos komiteto, Konarskio g., Vilniuje.
2.3. KADA ĮVYKO?: 1991 m. sausio 13 d.
2.4. KIEK LAIKO TĘSĖSI?: Apie 2 val.

3. LIUDININKO ROLĖ ĮVYKIO METU:

3.1. KĄ DARĖTE?: Kartu su žmonėmis gyniau Radijo komiteto pastatą, neįleisdamas desantininkų.
3.2. SU KUO KARTU BUVOTE (išvardinkite kitus liudininkus)?
3.3. KOKIAS ĮVYKIO PASEKMES PATYRĖTE JŪS IR KITI LIUDININKAI?
3.4. KOKIA JŪSŲ, JŪSŲ VAIKŲ, KITŲ LIUDININKŲ BŪKLĖ ŠIUO METU?

4. DETALUS ĮVYKIO APRAŠYMAS:

4.1. KĄ MATĖTE?: Techniką: šarvuočius, tankus ir sunkvežimius. Desantininkus, šaudančius tuščiais bei koviniais šoviniais ir mėtančius sprogstamuosius dūmų paketus.
4.2. KOKIUS FAKTUS IR DETALES PRISIMENATE (apranga, ginklai, technika, jos tipai, numeriai, kaip tai buvo panaudota, kokios pasekmės ir rezultatai)?: Iš tankų ir šarvuočių buvo šaudoma nekoviniais šoviniais. Vieni desantininkai šaudė iš automatų tuščiais, kiti koviniais šoviniais link žmonių kojų ir virš galvų, mušė buožėmis.
4.3. IŠVADOS: Radijo ir televizijos komitetą puolė šturmo grupė koviniais šoviniais, o kita desantininkų dalis buvo panaudota psichologinei atakai.

5. PRIEDAI:

Foto nuotraukos, video ar audio įrašai, schemos ir kita medžiaga:

6. ANKETOS UŽPILDYMO DATA IR PARAŠAS: 1991 02 01.

PASTABA: detalų įvykio aprašymą pateikite ant papildomų popieriaus lapų, išskiriant 4.1, 4.2, 4.3 poskyrius

Įvykio naktį buvau su anksčiau minėtais draugais prie Aukščiausiosios Tarybos. Apie 24 val. per radiją pasakė, kad prie RTV komiteto nedaug žmonių, tai mes nuėjome ten budėti. Išgirdęs, kad kovinė technika pajudėjo prie TV bokšto, supratau, kad ruošiasi imti tuoj pat ir RTV komitetą (senas scenarijus). Pasigirdus šaudymams prie bokšto, po pusės valandos išgirdome tanko šūvius nuo Žemaitės gatvės pusės. Ir greitai pasirodė kolona iš šarvuočių, tankų ir sunkvežimio. Artėjo šaudydami iš patrankų, tuščiais – supratome, kad tai psichologinė išankstinė ataka. Stovėjau kartu su kitais prie Radijo komiteto (prie Konarskio gatvės). Iš karinės technikos iššokę desantininkų uniforma apsirengę kariai pradėjo šaudyti: vieni tuščiais iš automatų į žmones, kiti (karininkai?) – žymiai aukštesni už pirmuosius ir žiaurių veido išraiškų, šaudė koviniais šoviniais į Radijo komiteto sieną (virš galvų) ir į gyvenamuosius namus – mano supratimu, kad niekas negalėtų nufilmuoti ar nufotografuoti įvykio. Jie buvo išsidėstę žiedu aplink karinės technikos koloną. Žmonės prie komiteto skandavo “Lietuva” ir kt., kai kurie šaukė: “Ką jūs darote” bei “Nebijokite, jie į žmones nešaudo koviniais”. Kartu su kitais bandėme nustumti desantininkus nuo pastato, bet karininkų (?) buvome apmėtyti dūmų paketais ir apšaudyti koviniais šoviniais į žemę prieš kojas – mačiau atsitrenkiančių į žemę kulkų žybčiojimus. Tuo pat metu buvo šaudoma iš tankų tuščiais – mačiau byrančius stiklus iš gyvenamų namų langų (nuo garso). Aš buvau iš visų pusių apmėtytas dūmų paketais. Beieškant kuo užsidengti burną ir akis (labai graužė akis ir kvėpavimo takus) nuo įėjimo durų bėgantys žmonės parvertė mane. Kai atsitokėjau, pamačiau, kad technika važiuoja prie TV komiteto, kur žiedu apsupo stovinčius žmones ir prasidėjo analogiškas veiksmas. Kadangi aplinkui neradau savo draugų, pradėjau ieškoti, ar nesužeisti. Apžiūrėjęs sužeistus, kurie gulėjo ant žemės, ir apėjęs įvykio vietą, nors karininkai? šaudė į žemę prieš žmonių (stebinčių įvykį) kojas ir vaikė tolyn, ir neradęs draugų bei iš tylos eteryje supratęs, kad bokštas ir komitetas užimti, ėjau prie Aukščiausiosios Tarybos. Po 2 val. ten radau ir savo draugus. Mano manymu, šturmui buvo naudojama spec. grupė ir reguliarios kariuomenės desantininkai. Tiesa, girdėjau, kaip viena moteris šaukė, kad matė kaip pats karininkas nušovė saviškį.

1991 m. vasario 1 d.