VILNIAUS UNIVERSITETAS. ŽINIŲ BAZĖS „FAKTAI“ ANKETA

1. LIUDININKO PAVARDĖ, VARDAS, t.v.: Juzėnienė Janė, Jono

profesija: teisininkė
pareigos:

2. ĮVYKIO TRUMPAS APRAŠYMAS:

2.1. KAS ĮVYKO?: Tankais atvažiavę kareiviai šaudė beginklius žmones.
2.2. KUR ĮVYKO?: Prie Televizijos bokšto, Vilniuje.
2.3. KADA ĮVYKO?: 1991 01 13 naktį, apie 1. 30 val.
2.4. KIEK LAIKO TĘSĖSI?: Maždaug iki 4 val.

3. LIUDININKO ROLĖ ĮVYKIO METU:

3.1. KĄ DARĖTE?: Susiėmusi už rankų su kitais žmonėmis stovėjau prie bokšto ir skandavau “Lietuva!”
3.2. SU KUO KARTU BUVOTE (išvardinkite kitus liudininkus)?:
3.3. KOKIAS ĮVYKIO PASEKMES PATYRĖTE JŪS IR KITI LIUDININKAI?:
3.4. KOKIA JŪSŲ, JŪSŲ VAIKŲ, KITŲ LIUDININKŲ BŪKLĖ ŠIUO METU?:

4. DETALUS ĮVYKIO APRAŠYMAS:

4.1. KĄ MATĖTE?: Mačiau, kaip buvo užgrobtas Televizijos bokštas, prieš beginklius žmones naudojama karinė technika, ginklai.
4.2. KOKIUS FAKTUS IR DETALES PRISIMENATE (apranga, ginklai, technika, jos tipai, numeriai, kaip tai buvo panaudota, kokios pasekmės ir rezultatai)?: Tankus, automatus, sprogstamus įtaisus.
4.3. IŠVADOS:

5. PRIEDAI:

Foto nuotraukos, video ar audio įrašai, schemos ir kita medžiaga:

6. ANKETOS UŽPILDYMO DATA IR PARAŠAS: 1991 02 05

PASTABA: detalų įvykio aprašymą pateikite ant papildomų popieriaus lapų, išskiriant 4.1, 4.2, 4.3 poskyrius

1991 m. sausio 12–13 d. naktį budėjau prie Televizijos bokšto. Apie 1 val. nakties per radiją ir garsiakalbį pranešė, kad į bokšto pusę važiuoja tankai. Netrukus išgirdome jų riaumojimą ir šūvius. Tankai supo bokštą ir šaudė. Kažkas aiškino, kad šaudo iš tuščiais šoviniais. Žmonės susiėmę už rankų, 5 ar 7 eilėm apsupę bokštą, pro tankų šūvius ir riaumojimą skandavo “Lietuva!” Prieš pat mus sustojo tankas, kareiviai labai staigiai šoko tarp žmonių, kiti mėtė į mus sprogstamuosius paketus. Bandėm stovėti, tvirčiau susikibom, bet kareiviai mušė šautuvo buožėmis, sproginėjo paketai, kareiviai šaudė į bokšto stiklus (ar į viduje buvusius saugotojus) ir mes pradėjom trauktis nuo bokšto. Nuo tankų sklido balsas: “Neteisėtai išrinktas Parlamentas ir Vyriausybė paleisti, valdžią užėmė Nacionalinio gelbėjimo komitetas...” Pro mus nešė sužeistuosius, o gal ir žuvusius. Nuskubėjom namo, nes buvo vieni palikti nepilnamečiai vaikai.

1991 m. vasario 5 d.