VILNIAUS UNIVERSITETAS. ŽINIŲ BAZĖS „FAKTAI“ ANKETA

1. LIUDININKO PAVARDĖ, VARDAS, t.v.: Jusevičiūtė Violeta

profesija: VU Gamtos fakulteto studentė
pareigos:

2. ĮVYKIO TRUMPAS APRAŠYMAS:

2.1. KAS ĮVYKO?: Ginkluoti sovietų desantininkai užpuolė Televizijos bokštą.
2.2. KUR ĮVYKO?: Prie Televizijos bokšto.
2.3. KADA ĮVYKO?: Š.m. iš sausio 12 d. į 13 d., maždaug antrą valandą nakties.
2.4. KIEK LAIKO TĘSĖSI?: Pats Televizijos bokšto užgrobimas truko apie 15 min. Bet žmonės iš įvykio vietos nesitraukė apie 30 min. Buvo priversti pasitraukti, kuomet šarvuočiai dideliu greičiu pradėjo važinėti, o kareiviai šaudyti iš automatų.

3. LIUDININKO ROLĖ ĮVYKIO METU:

3.1. KĄ DARĖTE?: Tuo metu, kai šarvuočiai priartėjo prie pat bokšto, aš su drauge ir kitais žmonėmis stovėjom susikibę rankom ir skandavom “Lietuva!”
3.2. SU KUO KARTU BUVOTE (išvardinkite kitus liudininkus)?: Aš buvau su drauge.
3.3. KOKIAS ĮVYKIO PASEKMES PATYRĖTE JŪS IR KITI LIUDININKAI?: Aš ir mano draugė nenukentėjom. Mačiau, kaip nešė jauną vaikiną sužeistą dešinio smilkinio srityje, stipriai kraujavo. Prie administracinio pastato mačiau nušauto pagyvenusio vyro lavoną. Greitoji pagalba jo neėmė, nes sakė, kad jis miręs.
3.4. KOKIA JŪSŲ, JŪSŲ VAIKŲ, KITŲ LIUDININKŲ BŪKLĖ ŠIUO METU?:

4. DETALUS ĮVYKIO APRAŠYMAS:

4.1. KĄ MATĖTE?: Mačiau suakmenėjusį desantininko veidą. Jis paleido seriją iš automato į bokšto langus, virš žmonių galvų. Po to nušokę nuo šarvuočių kaip paklaikę puolė į minią, ją stumdami automatais pasiekė bokšto pastato vidų. Mačiau šarvuočio sutraiškytą sunkvežimį.
4.2. KOKIUS FAKTUS IR DETALES PRISIMENATE (apranga, ginklai, technika, jos tipai, numeriai, kaip tai buvo panaudota, kokios pasekmės ir rezultatai)?:
4.3. IŠVADOS:

5. PRIEDAI:

Foto nuotraukos, video ar audio įrašai, schemos ir kita medžiaga:

6. ANKETOS UŽPILDYMO DATA IR PARAŠAS: 1991 02 12

PASTABA: detalų įvykio aprašymą pateikite ant papildomų popieriaus lapų, išskiriant 4.1, 4.2, 4.3 poskyrius

1991 m. vasario 12 d.