VILNIAUS UNIVERSITETAS. ŽINIŲ BAZĖS „FAKTAI“ ANKETA

1. LIUDININKO PAVARDĖ, VARDAS, t.v.: Juronytė Alma, Antano

profesija: studentė
pareigos:

2. ĮVYKIO TRUMPAS APRAŠYMAS:

2.1. KAS ĮVYKO?: Sovietų armijos kariai, puldami beginklius žmones, užėmė Televizijos bokštą.
2.2. KUR ĮVYKO?: Prie Televizijos bokšto.
2.3. KADA ĮVYKO?: 1991 sausio 13 d. apie 2 val. nakties.
2.4. KIEK LAIKO TĘSĖSI?: Tiksliai nežinau, neilgiau nei valandą.

3. LIUDININKO ROLĖ ĮVYKIO METU:

3.1. KĄ DARĖTE?: Stovėjau kartu su visais žmonėmis.
3.2. SU KUO KARTU BUVOTE (išvardinkite kitus liudininkus)?: Su VPI I kurso MF studentais.
3.3. KOKIAS ĮVYKIO PASEKMES PATYRĖTE JŪS IR KITI LIUDININKAI?
3.4. KOKIA JŪSŲ, JŪSŲ VAIKŲ, KITŲ LIUDININKŲ BŪKLĖ ŠIUO METU?

4. DETALUS ĮVYKIO APRAŠYMAS:

4.1. KĄ MATĖTE?:
4.2. KOKIUS FAKTUS IR DETALES PRISIMENATE (apranga, ginklai, technika, jos tipai, numeriai, kaip tai buvo panaudota, kokios pasekmės ir rezultatai)?:
4.3. IŠVADOS:

5. PRIEDAI:

Foto nuotraukos, video ar audio įrašai, schemos ir kita medžiaga:

6. ANKETOS UŽPILDYMO DATA IR PARAŠAS: 1991 02 12.

PASTABA: detalų įvykio aprašymą pateikite ant papildomų popieriaus lapų, išskiriant 4.1, 4.2, 4.3 poskyrius

Prie bokšto su draugais atvykau apie 24 val. Vaikštinėjom aplink bokštą, klausėmės pranešamų naujienų. Žmonės dainavo, vaikinai surengė jaunimo diskoteką… Tuo metu, kai per garsiakalbį pranešė, kad link bokšto atvažiuoja tankų kolona, bėgom iš apačios prie bokšto apie tai pranešti. Žmonės iš karto apsupo bokštą, susikabinom rankomis, laukėm ir dainavom. Tuoj pasigirdo atvažiuojantys tankai, įjungė sireną. Mes skandavom “Lietuva!” Iš kalno papėdės kilo kažkokie dūmai. Desantininkai supo bokštą patvoriu. Mes skandavo “biri šinel, idi domoj”. Tuoj pamatėme patvoriu važiuojančius tankus. Pirmasis tankas išlaužė tvorą ir važiavo tiesiai prie pagrindinio įėjimo (mes buvome kitoj pusėj). Aš stovėjau pasilipus prie lango. Tuo metu tankai visą laiką šaudė. Buvo baisus garsas. Kai tankai, važiuodami ant žmonių, praskyrė minią, pradėjo važiuoti prie paties bokšto, šaudė į langus, jie byrėjo. Važiavo po stogu. Žmonės lėtai traukėsi, mane taip prispaudė prie lango, kad vos kvapą atgavau. Netoli buvusi mergina apalpo. Besitraukianti minia mus išmetė į priekį ir aš pamačiau tanko vikšrus. Siaubingos šviesos apakino, tankas važiavo nesustodamas, kai atstumas buvo kokie 2 metrai, aš pasitraukiau į šoną. Žmonės traukdamiesi ir griuvo, ir kėlėsi. Mes išėjome pro tanko išlaužtą tvorą. Neįmanoma apsakyti, ką tada išgyvenau, tai buvo kraupu. Aš šaukiau ant jų: “šunys, žvėrys, prakeikti okupantai!” Ėjau vos negriūdama. Šaudė dar ilgai. Eidami per Vingio parką iki bendrabučio, mes balsu verkėm. Po to išgirdom, kaip per garsiakalbį nuo bokšto pranešinėjo, kad “darbininkų, valstiečių ir inteligentų valdžia… nacionalinio gelbėjimo komitetas… karo stovis ir pan.” Visi žmonės ėjo prie Aukščiausiosios Tarybos.

1991 m. vasario 12 d.