VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS. ŽINIŲ BAZĖS „FAKTAI“ ANKETA

1. LIUDININKO PAVARDĖ, VARDAS, t.v.: Jakutis Romualdas, Prano

profesija:
pareigos:

2. ĮVYKIO TRUMPAS APRAŠYMAS:

2.1. KAS ĮVYKO?: TSRS armija, puldama taikių, beginklių žmonių saugomą Televizijos bokštą, naudojo kovinius šaudmenis, tankus.
2.2. KUR ĮVYKO?: Prie Televizijos bokšto.
2.3. KADA ĮVYKO?: 1991 01 13, 1.20– 3.10 val.
2.4. KIEK LAIKO TĘSĖSI?: Dalyvavau apie 2 val. Kai išvykau prie AT rūmų, šaudymas dar tęsėsi.

3. LIUDININKO ROLĖ ĮVYKIO METU:

3.1. KĄ DARĖTE?: Saugojau TV bokštą.
3.2. SU KUO KARTU BUVOTE (išvardinkite kitus liudininkus)?: Su žmona Jakutiene.
3.3. KOKIAS ĮVYKIO PASEKMES PATYRĖTE JŪS IR KITI LIUDININKAI?: Dvasinis sukrėtimas. Fizinių traumų nepatyriau.
3.4. KOKIA JŪSŲ, JŪSŲ VAIKŲ, KITŲ LIUDININKŲ BŪKLĖ ŠIUO METU?:

4. DETALUS ĮVYKIO APRAŠYMAS:

4.1. KĄ MATĖTE?:
4.2. KOKIUS FAKTUS IR DETALES PRISIMENATE (apranga, ginklai, technika, jos tipai, numeriai, kaip tai buvo panaudota, kokios pasekmės ir rezultatai)?:
4.3. IŠVADOS: TSRS vis dar valdo ne AT, bet TSKP. Jų valdžiai sustiprinti visos priemonės, net ir karinės, yra geros.

5. PRIEDAI:

Foto nuotraukos, video ar audio įrašai, schemos ir kita medžiaga:

6. ANKETOS UŽPILDYMO DATA IR PARAŠAS: 1991 01 30

PASTABA: detalų įvykio aprašymą pateikite ant papildomų popieriaus lapų, išskiriant 4.1, 4.2, 4.3 poskyrius

Prie TV bokšto atvykome nuo AT rūmų apie 1.00 val. Jau šaudė. Žmonių buvo labai daug. Daugelis jų buvo privažiavę arti bokšto (pakalnėje). Prie šaligatvio buvo sustatytos lengvieji automobiliai ir autobusai. Visos šios transporto priemonės buvo apdaužytos – išmušti beveik visi jų stiklai, apdaužyti kėbulai. Tankas daužė du autobusus, trečias sugebėjo nuvažiuoti.

Tankai buvo visai nauji. Labai įspūdingai dirbo varikliai. Ratiniai (ne vikšriniai) šarvuočiai bei tankai bandė privažiuoti prie bokšto. Žmonės jiems neleido. Ypatingai žmonių buvo apstotas vienas tankas ir vienas šarvuotis. Tankas gąsdino žmones – staigiais judesiais važiavo pirmyn-atgal, sukiojo bokštelį, kilnojo vamzdį. Pabūklo ir kulkosvaidžio vamzdžiai bei labai ryškūs prožektoriai buvo nukreipiami į žmonių minią. Taip pat gąsdino labai didindami variklio sūkius ir tuo sukeldami didžiulį išmetamų dūmų debesį. Kokių nors kitų dujų nenaudojo. Šarvuotis ir tankas buvo apsupti labai susigrūdusios minios, tačiau, nekreipdami į tai dėmesio, jie važiavo ant žmonių. Žmonės traukėsi atgal, bet ne visi suspėjo atsitraukti. Tankas daužė autobusą. Tankai vamzdžius nuleisdavo labai žemai ir greitai sukdavo. Žmonės, norėdami išvengti sužeidimo, turėdavo spėti pasitraukti. Vienas žmogus bandė pasikalbėti su tankistu, užlipo ant tanko. Ėmė suktis bokštelis. Tada jis užlipo ant vamzdžio ir atsisėdo. Vamzdį ėmė staigiai kilnoti, tankas ėmė važinėti pirmyn-atgal.. Žmonės nutempė drąsuolį žemyn, nes būtų jį užmušę. Tankai apačioje nešaudė. Šaudė esantys viršuje. Kalnas tiesiog krūpčiojo. Gali būti net bokšto pamatų įtrūkimų. Nuo bokšto pusės virš gyvenamųjų namų šaudė trasuojančiomis kulkomis. Tai aiškiai matėsi tamsoje. Pro mane nuo kalno žemyn nunešė 5 sužeistuosius...

1991 m. sausio 30 d.