VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS. ŽINIŲ BAZĖS „FAKTAI“ ANKETA

1. LIUDININKO PAVARDĖ, VARDAS, t.v.: Jakutis Alvydas, Algio

profesija:
pareigos:

2. ĮVYKIO TRUMPAS APRAŠYMAS:

2.1. KAS ĮVYKO?: Televizijos bokšto užgrobimas.
2.2. KUR ĮVYKO?:
2.3. KADA ĮVYKO?:
2.4. KIEK LAIKO TĘSĖSI?: Pats užgrobimas tęsėsi trumpai, apie 20 minučių, o kautynės su žmonėmis kelias valandas, atskiri šūviai girdėjosi maždaug iki 6 val. ryto.

3. LIUDININKO ROLĖ ĮVYKIO METU:

3.1. KĄ DARĖTE?: Kadangi prie pat TV bokšto gynėjų prasiveržti nepavyko (juos apsupo БТР‘ai ir tankai), likau kaip ir stebėtoju.
3.2. SU KUO KARTU BUVOTE (išvardinkite kitus liudininkus)?:
3.3. KOKIAS ĮVYKIO PASEKMES PATYRĖTE JŪS IR KITI LIUDININKAI?:
3.4. KOKIA JŪSŲ, JŪSŲ VAIKŲ, KITŲ LIUDININKŲ BŪKLĖ ŠIUO METU?:

4. DETALUS ĮVYKIO APRAŠYMAS:

4.1. KĄ MATĖTE?: Ant viaduko, kuris eina į bokštą (virš Kosmonautų pr.) stovėjo užvestais varikliais savaeigis zenitinis pabūklas, keli БТР‘ai, truputį toliau, priekyje, sunkusis tankas. Prieš jį stovėjo keli žmonės ir dar vienas БТР‘as, jį bandė sulaikyti daug žmonių. Tankas besisukiodamas bokšteliu vamzdžiu užkliudė vyrą. БТР‘as iš pradžių truputį judėjo pirmyn atgal, maždaug po metrą, o vienu metu į priekį stumdamas žmones pavažiavo kokių 10 m. Kitas БТР‘as sukiojo bokštelį ir vos pakeldamas vamzdį šaudė žmonėms virš galvų. Po kiekvieno šūvio krisdavo 3–4 žmonės, kitus atmesdavo atgal, jie griebdavosi už veidų. Po kokių 40 min., kai buvo užgrobtas bokštas, daugelis kareivių pakeitė apkabas tikrais šoviniais ir šaudydami į žemę ėmė varyti žmones iš aptvertos teritorijos. Karininkai trasuojančiomis kulkomis šaudė į viršų. Apie 3 val. nuo viaduko pusės atėjo jedinstveninkų kolona, kuri bandė išprovokuoti muštynes, bet nepavyko. Visų įvykių metu greitosios pagalbos automobiliai be perstojo vežė sužeistuosius, tankai jas praleidinėjo.

4.2. KOKIUS FAKTUS IR DETALES PRISIMENATE (apranga, ginklai, technika, jos tipai, numeriai, kaip tai buvo panaudota, kokios pasekmės ir rezultatai)?: Kareiviai ginkluoti Kalašnikov automatais (visi) ir grupei, maždaug dešimčiai kareivių, – vienas su lengvuoju pėstininkų kulkosvaidžiu. Taip pat peiliai, šalmai, prie diržų dėklai apkaboms, desantininkai su neperšaunamom liemenėm, tankistai su žiemine apranga. Ant automatų peilių nebuvo. Technika: daugiausia БТР‘ai, maždaug 4 sunkieji tankai, kurie buvo prie pat bokšto su priešlėktuviniais kulkosvaidžiais ir prožektoriais. Ir vienas sunkvežimis su užrašu „Liudi“.
4.3. IŠVADOS: Kareiviai elgėsi žiauriai, tačiau žmonės galėjo būti mažiau emocionalūs. Gana daug aukų beprasmės (jau po to, kai viskas buvo baigta).

5. PRIEDAI:

Foto nuotraukos, video ar audio įrašai, schemos ir kita medžiaga:

6. ANKETOS UŽPILDYMO DATA IR PARAŠAS: 1991 02 03

PASTABA: detalų įvykio aprašymą pateikite ant papildomų popieriaus lapų, išskiriant 4.1, 4.2, 4.3 poskyrius

1991 m. vasario 3 d.