VILNIAUS UNIVERSITETAS. ŽINIŲ BAZĖS „FAKTAI“ ANKETA

1. LIUDININKO PAVARDĖ, VARDAS, t.v.: Jakubauskas Zenonas, Prano

profesija:
pareigos:

2. ĮVYKIO TRUMPAS APRAŠYMAS:

2.1. KAS ĮVYKO?: Radijo ir televizijos komiteto šturmas.
2.2. KUR ĮVYKO?: Vilniuje, Konarskio gatvėje.
2.3. KADA ĮVYKO?: 1991 m. sausio 13-osios naktį, apie 2.00 val.
2.4. KIEK LAIKO TĘSĖSI?: Tragiški įvykiai tęsėsi maždaug 2 valandas.

3. LIUDININKO ROLĖ ĮVYKIO METU:

3.1. KĄ DARĖTE?: Stebėjau įvykius kelių metrų atstumu.
3.2. SU KUO KARTU BUVOTE (išvardinkite kitus liudininkus)?: Kartu buvo kelios dešimtys tūkstančių žmonių.
3.3. KOKIAS ĮVYKIO PASEKMES PATYRĖTE JŪS IR KITI LIUDININKAI?:
3.4. KOKIA JŪSŲ, JŪSŲ VAIKŲ, KITŲ LIUDININKŲ BŪKLĖ ŠIUO METU?:

4. DETALUS ĮVYKIO APRAŠYMAS:

4.1. KĄ MATĖTE?:
4.2. KOKIUS FAKTUS IR DETALES PRISIMENATE (apranga, ginklai, technika, jos tipai, numeriai, kaip tai buvo panaudota, kokios pasekmės ir rezultatai)?:
4.3. IŠVADOS:

5. PRIEDAI:

Foto nuotraukos, video ar audio įrašai, schemos ir kita medžiaga:

6. ANKETOS UŽPILDYMO DATA IR PARAŠAS:

PASTABA: detalų įvykio aprašymą pateikite ant papildomų popieriaus lapų, išskiriant 4.1, 4.2, 4.3 poskyrius

Aš gyvenu Žemaitės gatvėje, maždaug 150 metrų nuo įvykio vietos. Prasidėjus komiteto šturmui dar nemiegojau. Sausio 13-osios naktį truputį po dviejų sugriaudė tankai ir pasipylė stiprus šaudymas. Išėjau į balkoną ir pamačiau, kad prie Televizijos komiteto šaudo iš tankečių. Tuojau apsirengiau ir nubėgau į įvykio vietą. Fasado apšaudymas ir Radijo komiteto šturmas jau buvo prasidėjęs.

Prie Radijo komiteto fasado visu ilgiu buvo sustatyti autobusai, šalia visu ilgiu stovėjo tanketės, autobusų visi langai buvo išdaužyti, autobusuose žmonių nesimatė.

Kitoje gatvės pusėje buvo minios žmonių. Kareiviai stovėjo prie tankečių ir serijomis šaudė į minią. Šalia tankečių stovėjo dengtas sunkvežimis su kareiviais. Kareiviai nuolatos keitėsi, vieni išlipdavo iš mašinos, o kiti įlipdavo į mašiną. Mašinos galas buvo atviras. Tarp kareivių ir minios įtampa buvo didžiulė. Susidūrimo pavojus sumažėjo, kada tarp minios ir kareivių atsistojo neginkluoti policininkai. Jei nebūtų buvę tos tarpinės užtvaros iš policininkų, tai aukų būtų buvę neišpasakytai daug.

Stovėjau pirmoje eilėje ir mačiau, kaip vienas dalyvis iššoko iš minios ir pasileido tiesiai prie mašinos. Iš mašinos jam po kojomis metė plastmasinę rankinę granatą. Žmogus pašoko aukštyn ir sudribo ant gatvės. Atvažiavo greitoji ir išvežė jį į ligoninę. Po 15–20 min. analogiškas atvejis įvyko maždaug už 15–20 metrų nuo manęs. Žmonių grupelė plūstelėjo prie kareivių, kareiviai metė plastmasinę rankinę granatą – keli žmonės nuvirto, kiti išsilakstė. Atvyko greitoji, paėmė sužeistuosius. Praėjus maždaug pusvalandžiui atvažiavo trys ar keturi tankai ir tuojau pradėjo šaudyti. Nuo šūvių pasipylė langų stiklai. Ypač intensyviai šaudė tankas stovėjęs Požėlos ir Konarskio gatvės sankryžoje.

Pirmas vaizdas:

1. Radijo komiteto fasado siena apšaudyta koviniais šoviniais, išdaužyti langai.
2. Autobusai stovėję prie komiteto fasadinės sienos apdaužyti, jų langai išbyrėję.
3. Lengvosios mašinos stovėjusios šalikelėje ir ant vejos aplaužytos, langai išdaužyti.
4. Namo prieš komitetą ir bendrabučio prie sankryžos langai išdaužyti.
5. Keturios tanketės stovėjo prie Radijo komiteto fasado, trys matėsi kieme, stovėjimo aikštelėje.
6. Vienas tankas stovėjo tarpuvartėje, kiti – Televizijos komiteto kiemuose.
7. Numeriai yra užfiksuoti foto nuotraukose, jos dabar ryškinamos.
8. Kareiviai su automatais, šalmais ant galvos, su neperšaunamomis liemenėmis.
9. Kas dėjosi viduje pastato – nematyti, tik iš Televizijos kiemo važiavo daug greitųjų pagalbos mašinų.
10. Praėjus maždaug 1,5 val. atvyko trys autobusai su civiliais, manau, kad tai buvo “jedinstveninkai”. Visi nuėjo į kiemą, į Televizijos komiteto patalpas.
11. Vienas autobusas, kuriuo atvažiavo civiliai “šturmavikai” buvo pažymėtas 34 maršruto numeriu, antras – geltonas Vengrijos gamybos, viengubas, trečias – Lvovo gamybos LAZ.
12. Kareiviai, kurie šturmavo Radijo komitetą už geros valandos sėdo į sunkvežimį ir išvyko, juos pakeitė kiti.
13. Tie daliniai, kurie šturmavo iš kitos pusės t.y. nuo viešbučio pusės, nuolatos apšaudė su šviečiančiomis kulkomis.
14. Kulkų trasos ėjo virš gyvenamųjų namų.

Iš įvykio vietos pasišalinau 3. 45 val.

1991 m. sausio 30 d.