1991 m. sausio 13 d. įvykių Vilniuje, matytų prie TVR komiteto, aprašymas

Autobusu iš Dotnuvos prie Vilniaus televizijos bokšto atvykome apie 20 val., o vykti atgal nutarėme 7 val. ryto , sausio 13 d. Prie Televizijos bokšto buvome kelias valandas. Po to aš ir keli su manimi atvykę vyrų nuvykome prie Spaudos rūmų, iš ten prie Aukščiausiosios Tarybos rūmų, o vėliau prie RTV komiteto. Apie 1 val. nakties aš nutariau aplankyti netoliese gyvenančius draugus, o mano pakeleiviai nuvyko prie Televizijos bokšto.

Maždaug 2 val. nakties išgirdome tankų ir šarvuočių gaudesį. Kartu su draugu nuėjome prie RTV komiteto. Nuo Neries upės pusės atvažiavo keturi šarvuočiai ir du tankai. Šarvuočiai sustojo ties įėjimu į komitetą, vienas tankas nuvažiavo link skvero, o kitas pasiliko sankryžoje. Nuo Basanavičiaus gatvės pusės atvažiavo dvi kariškos mašinos su desantininkais ir keli šarvuočiai, kurie pasuko į šalia esantį skverelį. Iš sustojusių mašinų ir šarvuočių iššoko desantininkai ir puolė RTV komiteto pastatą, kurio durys, fasadas buvo užstatytas autobusais, o prieš autobusus stovėjo minia žmonių. Desantininkai puolė minią šaudydami į viršų, daužė žmones automatų buožėmis, spardė kojomis. Kiti desantininkai šaudė į viršų iš stovėjusių mašinų ir mėtė į žmones sprogstamuosius paketus. Prasibrovę pro minią, desantininkai buožėmis išdaužė autobusų langus ir prasiveržė iki RTV pastato durų. Ten taip pat buvo žmonių. Mušdami ir žalodami ten stovėjusius žmones pradėjo šaudyti iš automatų, bet jau koviniais šoviniais. Šaudė į pastato sienas, langus, duris. Švilpė skeveldros ir kulkos, dužo stiklai, aimanavo ir šaukė žmonės, kiti skandavo “Lietuva!”, Lietuva!” Tuo metu ant vieno autobuso stogo užsiropštė desantininkas su automatu rankoje ir atsistojęs staigiai nuvirto ir nukrito į pastato pusę. Tada pagalvojau: arba jis suvaidino, arba jį nušovė… Žmonės puslankiu pradėjo supti gatvėje stovėjusius šarvuočius ir mašinas skanduodami “Lietuva!”, kiti švilpė. Tuomet mašinose buvę desantininkai pradėjo šaudyti į asfaltą ir mėtyti sprogstamuosius paketus. Tuo metu iššovė tankas. Lavina išdaužtų stiklų nuo pat devinto aukšto krito ant žmonių. Ne visi spėjo pasitraukti, buvo sužalotų, bet automatai tratėjo toliau, švilpė kulkos, lakstė skeveldros. Žmonės šliaužiojo žeme, slėpėsi už mašinų, medžių, namų sienų. Mačiau, kaip keturi žmonės susmuko, galbūt nuo kulkų ar skeveldrų. Atvažiavusios trys greitosios pagalbos mašinos per 10 min. buvo perpildytos sužalotais žmonėmis. Vėl šovė tankas ir iš greta stovinčio bendrabučio pažiro langų stiklai. Pro išdaužtus langus girdėjosi vaikų verksmas, žvelgė ašarotos akys. Visi buvo kraupiame šoke nuo žiaurybių ir mirties grėsmės. Sankryžoje tankas važinėjo pirmyn atgal, sukiodamas vamzdį į žmones. RTV pastatas buvo užimtas brutaliai. Desantininkai šaudė į orą raketas ir trasuojančias kulkas. Dar nuaidėdavo automatų serijos ir pavieniai šūviai. Žmonės verkė, tačiau dar ilgai nesiskirstė.

Nuo kraupių vaizdų gniaužė kvapą, krėtė drebulys, stipriai plakė širdis. Stovėjau prie namo sienos ir verkiau… Galvojau apie šeimą… Sunku buvo suvokti tai kas įvyko…

1991 m. sausio 16 d.