Šeštadienį, sausio 13 d., sužinoję, kad iš Šilutės išvyksta autobusai į Vilnių, veža žmones budėti prie svarbių objektų, mes, penki vyrai iš Pagėgių apie 10.30 val. įsėdome į autobusą ir apie 14 val. buvome prie Aukščiausiosios Tarybos. Visus mus budėtojai paskyrė budėti prie šoninio įėjimo į AT rūmus.

Būnant prie Aukščiausiosios Tarybos buvo ramu, tik pavakary pro AT pravažiavo okupantų tankai.

Apie 1.00 val. nakties, norėdamas sušilti, nutariau nueiti iki Gedimino aikštės ir grįžti. Gedimino prospekte buvo daug žmonių. Man priėjus prie Černiachovskio aikštės, pamačiau žmones bėgančius link Ministrų Tarybos rūmų. Aš taip pat ėmiau bėgti. Sutikau bėgančią moteriškę, kuri šaukė: “Vyrai, prie Ministrų Tarybos”. Pribėgęs prie MT pamačiau, kad durys atdaros, o prie jų grupė žmonių: vieni veržiasi į vidų, o kiti stengiasi jų neįleisti. Aš puoliau prie durų padėti tiems, kurie neleidžia. Visi puolantieji buvo apsirengę civiliais drabužiais. Jų galėjo būti apie 25–30. Galynėjomės apie minutę laiko. Kažkas sušuko “stumti” ir visas mūsų būrys buvo nustumtas nuo laiptų. Kurie norėjo įsiveržti į MT ėmė bėgti, kiti žmonės juos vytis. Mačiau, kaip vieną pagautą atvedė į MT patalpas. Vėliau atsirado daug milicijos pareigūnų. Pabėgę užpuolikai vėl grįžo prie MT ir vaikščiojo tarp žmonių. Du iš jų buvo atpažinti ir milicijos darbuotojai juos nusivedė į MT patalpas. Vieną iš jų paleido, o du išsivedė milicijos pareigūnai. Aš dar apie 30 min. pastovėjau prie Ministrų Tarybos durų ir grįžau prie Aukščiausiosios Tarybos. Neužilgo prasidėjo šaudymas iš patrankų, automatų ir kulkosvaidžių, tai buvo puolamas Radijo ir televizijos komitetas bei Televizijos bokštas. Aprimus patrankų ir automatų šūviams, mums bestovint prie Aukščiausiosios Tarybos, užgeso visos šviesos. Mes manėme, kad jau tamsoje prasidės Aukščiausiosios Tarybos puolimas. Susikabinome per alkūnes rankomis ir pasiruošėme nepraleisti, jei kas bandytų veržtis. Po kurio laiko šviesa užsidegė ir žmonės atsipalaidavo. Paryčiais per radijo imtuvus sužinojome, kad prie bokšto buvo nužudyti 9 ir sužeista 112 žmonių. Apie 8.00 val. buvo pranešta, kad 9.00 val. organizuojamas Jedinstvos mitingas prie AT. Mes visi vėl užėmėme savo postus. Apie 11.00 val. visi matėme, kaip link Aukščiausiosios Tarybos nuo Šiaurės miestelio pusės važiavo apie 10 okupantų tankų. Iki 14.00 val. buvo ramu. Aš išvažiavau iš Vilniaus.