Po pirmųjų desantininkų įsiveržimo į Radijo ir televizijos komiteto pastatą ir jo užgrobimo praėjus kelioms minutėms (8–10), tanketė pro žmonių minią privažiavo iki pat pastato laiptų. Iš jos iššoko 3–4 ginkluoti automatais desantininkai, pradėjo stumdyti žmones automatų buožėmis, rėkė, keikėsi, šaudė tuščiais šoviniais į viršų. Po to iš gatvės pusės atbėgo apie 40–50 ginkluotų automatais desantininkų. Jie šaudė tiek tuščiais, tiek ir tikrais šoviniais į žemę, o kulkos rikošetu sužeidė žmones (mačiau du). Tarp žmonių stovėję policininkai sakė žmonėms: “Vyrai atsitraukite arba mus visus iššaudys”. Atsitraukdami bėgom į skverelio pusę, iššovė gatvėje stovėjęs tankas, nuo šūvio išbiro langų stiklai, užgeso lempos. Vienas žmogus krito, užsiėmęs ausis. Jį žmonės pakėlė ant rankų.

1991 m. sausio 18 d.