Apie mano matytus įvykius kruvinojo sekmadienio metu, 1991 m. sausio 13-ąją, 2.10–2.30 val.

Budėjau prie AT rūmų. Išgirdę pabūklų šūvius, važiavome prie Televizijos bokšto, tačiau, išgirdę šūvius prie Televizijos komiteto pastato, sustojome ties Konarskio gatve. Eidamas pro retoką žmonių minią link komiteto pastato, priekyje pastebėjau šarvuotį, už kurio truputį kairiau stovėjo propagandos mašina su virš jos esančiais keturkampiais garsiakalbiais ir lietuviškai rėkė. Priekyje šarvuočio ant žemės stovėjo du kareiviai, trečias stovėjo ant šarvuočio priekio, o ketvirtas buvo pusiau išlindęs iš šarvuočio liuko. Pirmasis kareivis (stovintis ant žemės kairiau žiūrint nuo manęs) stovėjo nuleidęs automatą, antrasis ir trečiasis dažnai šaudė nesitaikydami įvairiomis kryptimis, o ketvirtasis dairėsi aplink ir nešaudė. Iš šūvių supratau, kad šaudoma tuščiais šoviniais. Žinodamas, kad tarp tuščių šovinių automato konstrukcija neleidžia dėti kovinių, pasijutau drąsiau ir žengiau link šarvuočio. Kairiau manęs buvo už mane aukštesnis jaunas vyras, o dešiniau dvi moterys. Pirmasis kareivis mums riktelėjo: “Kur lendate, užmuš”. Mes sustojom nesuprasdami, kuo gali užmušti. Antrasis kareivis metė į mane šnypščiantį daiktą, supratau, kad tai turbūt mokomasis sprogstamasis paketas. Moterys puolė į šoną, aš dar žingsnį pirmyn. Paketas sprogo už manęs lengvai apdegindamas koją ir nugarą. Man pavyko užmegzti pokalbį su pirmuoju kareiviu, prie mūsų priėjo ir antrasis, tačiau jis tylėjo. Bekalbant pirmasis kareivis (neaukštas apskrito veido rusas) nevilties balsu pasakė: “Kur Jūs buvote, kodėl anksčiau neiškorėte visų komunistų, dabar to nebūtų”. Nežinau, ar todėl, kad pastebėjo kalbantis, ar išgirdo pasakytų žodžių turinį, ketvirtasis kareivis nušoko nuo šarvuočio tarp manęs ir pirmojo kareivio šaukdamas: “Tylėk, nušausiu”. Abu pirmieji kareiviai spruko už šarvuočio, o ketvirtasis automato buože sudavė man per dešinį petį. Aš atšokau ir pradėjau stebėti šį kareivį. Jis vėl įlindo pusiau į šarvuočio liuką ir prisitaikydamas, neskubėdamas paleisdavo automato seriją. Tik tada supratau, kad jis šaudo koviniais šoviniais. Man matant jis paleido dvi serijas į žmones.

1991 m. sausio 17 d.