Įvykiai Vilniuje sausio 12-13-osios naktį prie TV bokšto

Įvykių pradžia buvo tokia, kad kažkas nutraukė antenos kabelio laidą, kuris pakibo virš žemės apie 1,5 m. Tai įvyko tarp 23–24 val. Aš tuo metu šokau su “Gediminaičių” judėjimo nariais.

Apie 1.30 val. (sausio 13 d.) pasigirsta pirmieji tankų šūviai, nukreipti į Televizijos bokštą. Dalis žmonių stojo aplink bokštą, kiti bėgo prie tvoros. Įjungiama pavojaus sirena. Šarvuočiai, apvažiavę TV bokštą asfaltuota gatve, prasiveržė iš krūmokšnių pusės ir apsupo bokštą. Desantininkai, susikoncentravę keliose vietose, pradėjo puolimą. Desantininkai beginklę nesipriešinančią minią puolė su metalinėmis lazdomis. Daužė su lazdomis, automatų buožėmis, šaudė iš automatų šalia kojų arba virš galvų. Į žmones mėtė sprogstamuosius paketus. Žmones nuo bokšto nuvijo šarvuočių pagalba. Šarvuočiai važiavo tiesiog ant žmonių. Traukdamasis nuo šarvuočių, šalia bokšto mačiau keturis susirietusius į kamuolį ant žemės gulinčius žmones. Ar jie buvo nušauti, ar tik be sąmonės – nežinau. Tankas, stovėjęs šalia bokšto, be paliovos šaudė, kurtindamas žmones. Atvažiavo papildomai desantininkų. Jie nuvijo žmones nuo kalnelio į gatvę, o taip pat prie administracinio bokšto pastato mėtė į žmones dūmines “šaškes”. Bestovėdami kariškiai iš vandens talpyklų gėrė neaišku ką. Į žmones mėtė paketus, kurie pradegindavo drabužius. Bokšte daužė langus.