VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS. ŽINIŲ BAZĖS „FAKTAI“ ANKETA

1. LIUDININKO PAVARDĖ, VARDAS, t.v.: Griciūtė Goda, Kastyčio

profesija: studentė
pareigos:

2. ĮVYKIO TRUMPAS APRAŠYMAS:

2.1. KAS ĮVYKO?:
2.2. KUR ĮVYKO?: Prie RTV komiteto, Konarskio g-vėje.
2.3. KADA ĮVYKO?: 1991 m. sausio 13-osios naktį, apie 2 val.
2.4. KIEK LAIKO TĘSĖSI?: Dalyvavau apie pusvalandį.

3. LIUDININKO ROLĖ ĮVYKIO METU:

3.1. KĄ DARĖTE?: Stovėjau priešais Radijo komiteto pastatą, netoli laiptų.
3.2. SU KUO KARTU BUVOTE (išvardinkite kitus liudininkus)?: Buvome su Vilniaus universiteto Gamtos fakulteto studentais.
3.3. KOKIAS ĮVYKIO PASEKMES PATYRĖTE JŪS IR KITI LIUDININKAI?
3.4. KOKIA JŪSŲ, JŪSŲ VAIKŲ, KITŲ LIUDININKŲ BŪKLĖ ŠIUO METU?

4. DETALUS ĮVYKIO APRAŠYMAS:

4.1. KĄ MATĖTE?: Stovėjome prie Radijo komiteto pastato nuo 1 val. nakties. Nuo Žemaitės gatvės pusės pradėjo važiuoti karinės mašinos, bandžiau jas skaičiuoti. Tiksliai atsimenu, kad pravažiavo 6 БТР ir 2 mašinos su kareiviais (tiek mačiau tiksliai). Stovėjau kairėje pusėje nuo laiptų. Iš mašinų iššoko kareiviai. Iš pradžių žmonės pradėjo eiti pirmyn prie kareivių. Vienas iš minios puolė ant mašinų ir kareivių su pagaliu (tai buvo lenta gulėjusi prie laužo kaip malka). Žmonės šaukė “Mesk pagalį!” Pasišvaistė ir metė tą pagalį. Kai pradėjo šaudyti kareiviai, aš ir kiti žmonės puolėm bėgti. Nuo asfalto atšokinėjo geležiniai gabalėliai (kas tiksliai buvo negaliu pasakyti), atrodė, kad prasidėjo kruša. Bėgdama aš nugriuvau už vamzdžio, kuris tęsėsi per visą Radijo komiteto pastato priekinę dalį ir išsikišo dar link Televizijos komiteto pastato. Truputį pakėlus galvą pamačiau, kad šalia žmonių nėra: visi arba prie kairiosios pastato sienos, arba prie statybinių blokų, sustatytų, kad aptvertų statybas. Pabandžiau keltis ir gavau kietu daiktu per galvą. Greičiausiai tai buvo guminė lazda, nes galva nebuvo praskelta. Dar kelias minutės dalis patupėjau. Pro mane ėjo kareiviai, buvo baisu pajudėti. Palaukus, kol truputį aprimo šaudymas, nubėgau prie žmonių, šalia Radijo komiteto sienos. Kareiviai nesiliovė šaudę. Šaudė, matyt, į viršų, nes ant mūsų krito tinkas. Po to palei sieną, palei tvorą priėjau prie autobusų, ten sutikau savo draugus. Autobusai stovėjo arčiau TV komiteto pastato. Kareiviai toliau šaudė, per mikrofoną jau šnekėjo “naujoji valdžia”. Pro mus pranešė vidutinio amžiaus žmogų sužeista koja. Po truputį išėjome į mašinų stovėjimo aikštelę ir pradėjome eiti link GF bendrabučių Čiurlionio gatvėje. Girdėjosi pavieniai labai garsūs trenksmai. Aikštę (ten dar stovėjo žmonės) ir jos pakraščius apšvietinėjo judantis prožektorius nuo tanko. Žmonės susikibę dar stovėjo prie TV komiteto. Visą kelią iki bendrabučio girdėjome šaudant. Nuėję į bendrabutį šūvius dar girdėjome ilgiau nei valandą.
4.2. KOKIUS FAKTUS IR DETALES PRISIMENATE (apranga, ginklai, technika, jos tipai, numeriai, kaip tai buvo panaudota, kokios pasekmės ir rezultatai)?: Kareiviai buvo su šalmais. Mačiau vieną tanką, БТР. Naudojo sprogstamuosius paketus.
4.3. IŠVADOS: Buvo panaudota grubi jėga ir karinė technika prieš beginklę minią. Nors pastatai jau buvo užimti, desantininkai toliau šaudė, gąsdino ir žalojo žmones. Tai nusižengia bet kokiam žmoniškumui.

5. PRIEDAI:

Foto nuotraukos, video ar audio įrašai, schemos ir kita medžiaga:

6. ANKETOS UŽPILDYMO DATA IR PARAŠAS: 1991 02 03

PASTABA: detalų įvykio aprašymą pateikite ant papildomų popieriaus lapų, išskiriant 4.1, 4.2, 4.3 poskyrius

1991 m. vasario 3 d.