VILNIAUS UNIVERSITETAS. ŽINIŲ BAZĖS „FAKTAI“ ANKETA

1. LIUDININKO PAVARDĖ, VARDAS, t.v.: Grecevičiūtė Rasa, Petro

profesija:
pareigos:

2. ĮVYKIO TRUMPAS APRAŠYMAS:

2.1. KAS ĮVYKO?: Pradėjo šaudyti.
2.2. KUR ĮVYKO?: Prie Televizijos bokšto.
2.3. KADA ĮVYKO?: 1991 01 13 pirmą valandą nakties.
2.4. KIEK LAIKO TĘSĖSI?: Iki ryto.

3. LIUDININKO ROLĖ ĮVYKIO METU:

3.1. KĄ DARĖTE?: Kai išgirdau, kad šaudo ir per langą pamatėme švysčiojant prie bokšto, iš karto tenai nuėjome.
3.2. SU KUO KARTU BUVOTE (išvardinkite kitus liudininkus)?: Tuo metu buvau su draugais.
3.3. KOKIAS ĮVYKIO PASEKMES PATYRĖTE JŪS IR KITI LIUDININKAI?
3.4. KOKIA JŪSŲ, JŪSŲ VAIKŲ, KITŲ LIUDININKŲ BŪKLĖ ŠIUO METU?

4. DETALUS ĮVYKIO APRAŠYMAS:

4.1. KĄ MATĖTE?: Einant link Televizijos bokšto, atkreipėme dėmesį į tai, kad visa Žvaigždžių gatvė buvo kište prikišta mašinų (nuosavų). Ant tilto stovėjo trys tankai. Du pirmieji (arčiau bokšto) buvo įprasti, jau kelis kartus matyti, o už jų – labai galingas, daug didesnis, turintis daug šaunamųjų vamzdžių. Visų jų varikliai veikė. O priešais juos stovėjo žmonių minia (už 10 metrų). Jei kas bandydavo prieiti arčiau, tai keli žmonės juos sulaikydavo ir prašydavo laikytis tam tikro atstumo. Iš tankų išlindę kareiviai elgėsi ramiai, jie šaltai žiūrėjo ir rūkė. Ant sankryžos priešais bokštą stovėjo dar vienas tankas, kuris taip pat veikė ir leido kažkokius dūmus. Žmonės aplinkui jį stovėjo visai prie pat (tiesiog apsupę jį). Kai mes jau bėgte nubėgome prie bokštą supančios tvoros, ten pastovėję apie 5 minutes (visą tą laiką buvau stresinėj būsenoj) nuo bokšto pusės šaudant iš tankų ir automatų, ėmėme grįžinėti atgal (kiek atokiau), priėjome prie kalno šlaito ir apačioje pamatėme, kaip tankas taikosi tiesiai į žmones (tai į stovinčius ant kalno, tai į tuos, kurie būriuojasi apačioje). Žmonės rankomis bandė sustabdyti besisukiojantį šaunamąjį vamzdį. Šaukė “Lietuva!” Tankas vamzdį atsuko tiesiai į mus. Žmonės ėmė bėgti žemyn. Man pasidarė dar blogiau. Jau buvome susitaikę su ta mintimi, kad namo nebegrįšime. Žmonės blaškėsi, šaukė vieni kitų ieškojo... Mes nuėjome link tilto ir matėme, kaip viena paskui kitą greitosios pagalbos mašinos važiavo pro grėsmingai tiltą užėmusius tankus.
4.2. KOKIUS FAKTUS IR DETALES PRISIMENATE (apranga, ginklai, technika, jos tipai, numeriai, kaip tai buvo panaudota, kokios pasekmės ir rezultatai)?:
4.3. IŠVADOS: Žmonės buvo nusiteikę labai ryžtingai, tik trūko organizacijos: pagrindinė masė buvo susitelkusi apačioje, kalno papėdėje, kai tuo metu iš Lazdynų pusės, sulaužę tvorą, tankai privažiavo prie pat bokšto. Žmonės netikėjo, kad bus šaudoma tikrais šoviniais, manė, kad taip juos gąsdina.

5. PRIEDAI:

Foto nuotraukos, video ar audio įrašai, schemos ir kita medžiaga:

6. ANKETOS UŽPILDYMO DATA IR PARAŠAS: 1991 02 02

PASTABA: detalų įvykio aprašymą pateikite ant papildomų popieriaus lapų, išskiriant 4.1, 4.2, 4.3 poskyrius

1991 m. vasario 2 d.