VILNIAUS UNIVERSITETAS. ŽINIŲ BAZĖS „FAKTAI“ ANKETA

1. LIUDININKO PAVARDĖ, VARDAS, t.v.: Gražys Bronislovas, Kazimiero

profesija:
pareigos:

2. ĮVYKIO TRUMPAS APRAŠYMAS:

2.1. KAS ĮVYKO?: Užėmė Radijo ir televizijos komiteto patalpas.
2.2. KUR ĮVYKO?: Prie RTV rūmų.
2.3. KADA ĮVYKO?: 1991 01 13, apie 2 val.
2.4. KIEK LAIKO TĘSĖSI?: Keletą valandų.

3. LIUDININKO ROLĖ ĮVYKIO METU:

3.1. KĄ DARĖTE?: Saugojau savo darbovietę, RTV rūmus.
3.2. SU KUO KARTU BUVOTE (išvardinkite kitus liudininkus)?: Su žmona ir bendradarbiais.
3.3. KOKIAS ĮVYKIO PASEKMES PATYRĖTE JŪS IR KITI LIUDININKAI?:
3.4. KOKIA JŪSŲ, JŪSŲ VAIKŲ, KITŲ LIUDININKŲ BŪKLĖ ŠIUO METU?:

4. DETALUS ĮVYKIO APRAŠYMAS:

4.1. KĄ MATĖTE?: Atvažiavo tankai ir desantininkai. Apsupo pastatus ir žmones. Po to pradėjo šaudyti iš automatų ir tankų. Į žmones mėtė sprogstamuosius paketus. Netrukus desantininkai pradėjo spausti žmones prie sienos ir priartėjo prie durų. Kadangi paradinės durys buvo stiklinės, tai jas išdaužė ir sulindo į koridorių, kur susirėmė su pastatą saugojusiais milicininkais. Paskui iš pastato išvarė darbuotojus, kurie susimaišė su čia stovėjusia minia. Netrukus iš gatvės pasisuko tankai ir pradėjo važiuoti į žmones, spausti minią prie sienos, o desantininkai šautuvų buožėmis mušė ir spardė žmones. Minia pradėjo trauktis ir atsidūrė kitoje gatvės pusėje. Tada dar iššovė iš patrankos. Iš aplinkinių gyvenamųjų namų langų pabiro stiklai.
4.2. KOKIUS FAKTUS IR DETALES PRISIMENATE (apranga, ginklai, technika, jos tipai, numeriai, kaip tai buvo panaudota, kokios pasekmės ir rezultatai)?:
4.3. IŠVADOS:

5. PRIEDAI:

Foto nuotraukos, video ar audio įrašai, schemos ir kita medžiaga:

6. ANKETOS UŽPILDYMO DATA IR PARAŠAS: 1991 02 04

PASTABA: detalų įvykio aprašymą pateikite ant papildomų popieriaus lapų, išskiriant 4.1, 4.2, 4.3 poskyrius

1991 m. vasario 4 d.