VILNIAUS UNIVERSITETAS. ŽINIŲ BAZĖS „FAKTAI“ ANKETA

1. LIUDININKO PAVARDĖ, VARDAS, t.v.: Gražienė Vida, Juozo

profesija:
pareigos:

2. ĮVYKIO TRUMPAS APRAŠYMAS:

2.1. KAS ĮVYKO?: SSRS desantininkai okupavo Lietuvos radijo ir televizijos pastatus.
2.2. KUR ĮVYKO?: Prie Lietuvos RTV komiteto.
2.3. KADA ĮVYKO?: 1991 m. sausio 13 d., 2 val. nakties.
2.4. KIEK LAIKO TĘSĖSI?: Iki 6 val. ryto.

3. LIUDININKO ROLĖ ĮVYKIO METU:

3.1. KĄ DARĖTE?:Saugojau RTV rūmus.
3.2. SU KUO KARTU BUVOTE (išvardinkite kitus liudininkus)?:
3.3. KOKIAS ĮVYKIO PASEKMES PATYRĖTE JŪS IR KITI LIUDININKAI?:
3.4. KOKIA JŪSŲ, JŪSŲ VAIKŲ, KITŲ LIUDININKŲ BŪKLĖ ŠIUO METU?:

4. DETALUS ĮVYKIO APRAŠYMAS:

4.1. KĄ MATĖTE?: Desantininkai šaudė į beginklius žmones iš automatų. Šaudė tankų pabūklai į žmones, krito sprogstamieji paketai, kuriems sprogstant buvo labai daug dūmų. Mačiau, kaip subintuota ranka iki peties vedė vyrą į greitosios pagalbos automobilį, kaip iš namo priešais RTV išvedė jauną nėščią moterį. Kaip dužo namų stiklai. Mačiau desantininką dviejų metrų atstumu nuo manęs, tai buvo robotas: stiklinėmis akimis, baltas kaip kaukė, atstatęs automatą į žmones, spyruokliuojantis tarytum jį kas kratytų iš vidaus. Tankas stovėjo 3 m nuo mūsų, o už mūsų buvo siena.. Jei būtume nesitraukę, būtų mus sutraiškęs, nes vėliau sieną nugriovė ant jos užvažiavęs tankas. Jam iššovus iš patrankos – vyras apkurto. Desantininkai ėjo į mus iš šono ir daužė žmones automatų buožėmis. Buvome antroje eilėje nuo daužomųjų. Baimės nejutome. Bet to, kas vyko, neįmanoma įsivaizduoti XX amžiaus pabaigoje. Tai karo mašinai nieko nėra švento.
4.2. KOKIUS FAKTUS IR DETALES PRISIMENATE (apranga, ginklai, technika, jos tipai, numeriai, kaip tai buvo panaudota, kokios pasekmės ir rezultatai)?:
4.3. IŠVADOS:

5. PRIEDAI:

Foto nuotraukos, video ar audio įrašai, schemos ir kita medžiaga:

6. ANKETOS UŽPILDYMO DATA IR PARAŠAS: 1991 02 02

PASTABA: detalų įvykio aprašymą pateikite ant papildomų popieriaus lapų, išskiriant 4.1, 4.2, 4.3 poskyrius

1991 m. vasario 2 d.
Pradžia > Anketos, liudijimai > Vida GRAŽIENĖ, Vilnius (Lietuvos radij