VILNIAUS UNIVERSITETAS. ŽINIŲ BAZĖS „FAKTAI“ ANKETA

1. LIUDININKO PAVARDĖ, VARDAS, t.v.: Girdenis Povilas

profesija: studentas
pareigos:

2. ĮVYKIO TRUMPAS APRAŠYMAS:

2.1. KAS ĮVYKO?: Radijo ir televizijos komiteto užėmimas.
2.2. KUR ĮVYKO?: Prie RTV komiteto pastato.
2.3. KADA ĮVYKO?: 1991 m. sausio 13 d. naktį (apie 2 val.).
2.4. KIEK LAIKO TĘSĖSI?: Įvykio vietoje buvau iki 2.45 val.

3. LIUDININKO ROLĖ ĮVYKIO METU:

3.1. KĄ DARĖTE?: Atvykau prie RTV komiteto sausio 12 d., 21 val. Saugojome atsarginį “juodąjį” įėjimą.
3.2. SU KUO KARTU BUVOTE (išvardinkite kitus liudininkus)?
3.3. KOKIAS ĮVYKIO PASEKMES PATYRĖTE JŪS IR KITI LIUDININKAI?.
3.4. KOKIA JŪSŲ, JŪSŲ VAIKŲ, KITŲ LIUDININKŲ BŪKLĖ ŠIUO METU?

4. DETALUS ĮVYKIO APRAŠYMAS:

4.1. KĄ MATĖTE?: Pirmiausia išgirdome pravažiuojančių tankų gausmą. Tankai važiavo link TV bokšto, kur pasigirdo šūviai. Šaudė tik tuščiais sviediniais. Tai vyko apie 1.50 val. Po to pasigirdo garsus karinės technikos burzgimas, iš to buvo galima spręsti, kad kariškiai užpuolė RTV komitetą iš “paradinės” pusės. Girdėjosi automatų šūviai, sprogstamųjų paketų sprogimai. Visą vaizdą pamatėme “šturmui” besibaigiant. Tankai važiavo lėtai stumdami minią link įėjimo. Į orą šaudė trasuojančiomis kulkomis. Kažkuris iš “gelbėtojų” bandė sakyti kalbą, bet jam nesisekė, nes jo žodžius nustelbdavo sprogimai.
4.2. KOKIUS FAKTUS IR DETALES PRISIMENATE (apranga, ginklai, technika, jos tipai, numeriai, kaip tai buvo panaudota, kokios pasekmės ir rezultatai)?:
4.3. IŠVADOS: Kariškiai užėmė RTV komiteto pastatą naudodami jėgą. Iš saugančiųjų žmonių pusės – pasyvus pasipriešinimas.

5. PRIEDAI:

Foto nuotraukos, video ar audio įrašai, schemos ir kita medžiaga:

6. ANKETOS UŽPILDYMO DATA IR PARAŠAS: 1991 02 12

PASTABA: detalų įvykio aprašymą pateikite ant papildomų popieriaus lapų, išskiriant 4.1, 4.2, 4.3 poskyrius

1991 m. vasario 12 d.