VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS. ŽINIŲ BAZĖS „FAKTAI“ ANKETA

1. LIUDININKO PAVARDĖ, VARDAS, t.v.: Giedraitis Albertas, Jono.

profesija:
pareigos:

2. ĮVYKIO TRUMPAS APRAŠYMAS:

2.1. KAS ĮVYKO?: Šaudė tankai, o po to šturmavo desantininkai.
2.2. KUR ĮVYKO?: Vilniuje, prie Televizijos bokšto.
2.3. KADA ĮVYKO?: Nuo 1 val. iki 2 val. nakties (jau sausio 13 d.).
2.4. KIEK LAIKO TĘSĖSI?: Visas košmaras apie valandą.

3. LIUDININKO ROLĖ ĮVYKIO METU:

3.1. KĄ DARĖTE?: Stovėjome susikabinę, apjuosę Televizijos bokštą.
3.2. SU KUO KARTU BUVOTE (išvardinkite kitus liudininkus)?: Atvažiavau vienas. Desantininkams su šarvuočiais nustūmus mus į apačią, sutikau draugus iš savo gamyklos.
3.3. KOKIAS ĮVYKIO PASEKMES PATYRĖTE JŪS IR KITI LIUDININKAI?
3.4. KOKIA JŪSŲ, JŪSŲ VAIKŲ, KITŲ LIUDININKŲ BŪKLĖ ŠIUO METU?

4. DETALUS ĮVYKIO APRAŠYMAS:

4.1. KĄ MATĖTE?:
4.2. KOKIUS FAKTUS IR DETALES PRISIMENATE (apranga, ginklai, technika, jos tipai, numeriai, kaip tai buvo panaudota, kokios pasekmės ir rezultatai)?: Apranga desantininkų buvo žalsvos spalvos, su šalmais, tik jie apdengti. Trumpi automatai, su metalinėmis sulenktomis buožėmis. Turėjo metalinius strypus. Prie bokšto, apačioje, buvo sunkieji tankai, viršuje vaikė žmones šarvuočiai. Labai aiškiai mačiau desantininko veidą. Jo veidas išduoda, kad naudoti psichiką veikiantys vaistai ar narkotikai. Akys, atrodo, į tave žiūri, bet nemato.
4.3. IŠVADOS:

5. PRIEDAI:

Foto nuotraukos, video ar audio įrašai, schemos ir kita medžiaga:

6. ANKETOS UŽPILDYMO DATA IR PARAŠAS: 1991 01 26

PASTABA: detalų įvykio aprašymą pateikite ant papildomų popieriaus lapų, išskiriant 4.1, 4.2, 4.3 poskyrius

Mačiau, kaip tankai atvažiavo, šaudė, dar bandžiau skaičiuoti, bet ne tas galvoje buvo, kai pradėjo artėti desantininkai ir šarvuočiai bei šviesti prožektoriais. Dar labiau susiglaudėm, susikibom ir raminom vienas kitą.

Atvirai norėčiau pasakyti, kad man ir dabar visą šį košmarą prisiminti tiesiog baisu. Iš pat pradžių jie pradėjo šaudyti iš automatų į viršų arba į apačią palei kojas, bet žmonės vis tiek stovėjo. O žmonių buvo labai daug. Gal dėl to jie iš pradžių ir nedrįso šaudyti tiesiai į žmones. Šarvuočiai pradėjo didžiausiu greičiu važinėti prie pat žmonių. Važiuoja tiesiai į minią, žmonės stovi, prieš pat žmones bando daryti posūkį į kairę ir tuo metu šarvuotis užpakaline dalimi žmones spaudžia prie bokšto. Įsivaizduoju kas atsitinka, jeigu užkabina žmones. Žmonių masė pradėjo siūbuoti, nes šarvuočiai važinėjo iš kairės į dešinę, vis arčiau ir arčiau žmonių.

Vienoje vietoje, nuo manęs gal 5 metrai, desantininkai pildami vandenį ir šaudydami prasiveržė prie bokšto, kulkomis ar automatais iškūlė langus. Kiek vėliau pastebėjau, kad žmonės prie manęs pradėjo lyg ir skirstytis, atsirado takas. Pakliuvęs į tą taką supratau kodėl jis atsirado – pylė iš žarnos vandenį, tuo pačiu metu po eilinės šūvių serijos užkrito ant manęs langų stiklai.

Savo akimis mačiau, kaip po šarvuočiu pakliuvo jauna mergina. Žmonės prašė šarvuotį važiuoti atgal, o jis sustojo, vėliau vos vos pavažiavo atgal.

Buvau dar apie 5–6 valandą ryto prie Radijo ir televizijos komiteto, Konarskio gatvėje. Ten tas pats vandalizmas Šalia komiteto gyvenamieji namai atrodo kaip kare, apšaudyti koviniais šoviniais.

1991 m. sausio 26 d.