VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS. ŽINIŲ BAZĖS „FAKTAI“ ANKETA

1. LIUDININKO PAVARDĖ, VARDAS, t.v.: Garšva Gintautas, Algirdo

profesija:
pareigos:

2. ĮVYKIO TRUMPAS APRAŠYMAS:

2.1. KAS ĮVYKO?: Sovietų armijos pajėgomis užgrobtas Televizijos bokštas.
2.2. KUR ĮVYKO?: Vilniuje, Televizijos bokšto prieigose.
2.3. KADA ĮVYKO?: 1991 m. sausio 13 d. apie 1.45 val.
2.4. KIEK LAIKO TĘSĖSI?: Įvykį stebėjau iki 3.30 val., po to nuvykau prie Aukščiausiosios Tarybos pastato.

3. LIUDININKO ROLĖ ĮVYKIO METU:

3.1. KĄ DARĖTE?: Bandyta užtverti tankų judėjimą iš Laisvės prospekto pusės link TV bokšto ir dėl žmonių pasiaukojimo (stojo prieš tankus) tas judėjimas sustabdytas.
3.2. SU KUO KARTU BUVOTE (išvardinkite kitus liudininkus)?
3.3. KOKIAS ĮVYKIO PASEKMES PATYRĖTE JŪS IR KITI LIUDININKAI?
3.4. KOKIA JŪSŲ, JŪSŲ VAIKŲ, KITŲ LIUDININKŲ BŪKLĖ ŠIUO METU?

4. DETALUS ĮVYKIO APRAŠYMAS:

4.1. KĄ MATĖTE?: Apytikriai kelias valandas vyko žmonių minios ir sustabdytų SA tankų “kova” TV bokšto prieigose. Tankai demonstravo savo jėgą, stumdė žmones, daužė autobusus ir lengvuosius automobilius, kurie buvo užblokavę pravažiavimus link TV bokšto. Tanko vamzdžio manevrais buvo vaikomi ir gąsdinami žmonės, sugadintas apšvietimo stulpas. Po pusvalandžio nuo atvykimo pradžios pastebėjau dažną greitųjų pagalbos mašinų judėjimą nuo pačio TV bokšto.
4.2. KOKIUS FAKTUS IR DETALES PRISIMENATE (apranga, ginklai, technika, jos tipai, numeriai, kaip tai buvo panaudota, kokios pasekmės ir rezultatai)?: Pastovūs tanko šaudymai sukeldavo baisias smūgines bangas. Ne vieną žmogų teko pastebėti užsiėmus už ausų ir besiskundžiant klausos sutrikimu. Iš bokšto pusės, kur desantininkai, apsirengę neperšaunamomis liemenėmis, su šalmais ir ginkluoti automatais, buvo žiedu apsupę pačią TV bokšto teritoriją (buvusios nuverstos tvoros perimetru) ir atsisukę į žmones, ypač artėjant prie desantininkų, buvo šaudoma virš galvų trasuojančiomis kulkomis, kartkartėmis pasitaikant ir kovinėmis. Tankas, kurio numeris 220 (galiu ir suklysti) aktyviais manevrais pirmyn-atgal bandė įveikti žmonių minią ir tik dėl žmonių atidumo nebuvo aukų. Tas pats tankas periodiškai leisdavo kažkokias dujas.
4.3. IŠVADOS: Išvados šiuo atveju neapsakomos ir sunkiai išsakomas. Tai antihumaniška, antižmogiška ir tai daugiau negu tautos likimas ir jos istorija.

5. PRIEDAI:

Foto nuotraukos, video ar audio įrašai, schemos ir kita medžiaga:

6. ANKETOS UŽPILDYMO DATA IR PARAŠAS: 1991 01 25

PASTABA: detalų įvykio aprašymą pateikite ant papildomų popieriaus lapų, išskiriant 4.1, 4.2, 4.3 poskyrius

1991 m. sausio 25 d.