VILNIAUS UNIVERSITETAS. ŽINIŲ BAZĖS „FAKTAI“ ANKETA

1. LIUDININKO PAVARDĖ, VARDAS, t.v.: Galinis Tautvydas, Vytauto

profesija: fizikas
pareigos:

2. ĮVYKIO TRUMPAS APRAŠYMAS:

2.1. KAS ĮVYKO?: Radijo ir televizijos komiteto rūmų šturmas
2.2. KUR ĮVYKO?: Konarskio g-vė.
2.3. KADA ĮVYKO?: 1991 01 13 apie 3.00 val.
2.4. KIEK LAIKO TĘSĖSI?: Apie 1 valandą.

3. LIUDININKO ROLĖ ĮVYKIO METU:

3.1. KĄ DARĖTE?: Buvau prie Telefono telegrafo stoties Savanorių g-vėje. Pasibaigus šaudymui, atėjau į Konarskio gatvę prie Radijo ir televizijos komiteto.
3.2. SU KUO KARTU BUVOTE (išvardinkite kitus liudininkus)?
3.3. KOKIAS ĮVYKIO PASEKMES PATYRĖTE JŪS IR KITI LIUDININKAI?:
3.4. KOKIA JŪSŲ, JŪSŲ VAIKŲ, KITŲ LIUDININKŲ BŪKLĖ ŠIUO METU?: Gera.

4. DETALUS ĮVYKIO APRAŠYMAS:

4.1. KĄ MATĖTE?: Girdėjau automatų ir patrankų šūvius, mačiau trasuojančias kulkas, kaip daužė autobusų langus, jau praėjus valandai po šturmo.
4.2. KOKIUS FAKTUS IR DETALES PRISIMENATE (apranga, ginklai, technika, jos tipai, numeriai, kaip tai buvo panaudota, kokios pasekmės ir rezultatai)?: Stovėjo keli šarvuočiai. Kareiviai buvo su šalmais, neperšaunamomis liemenėmis, trumpais automatais, su ilgomis lazdomis. Sužeistųjų pats nemačiau, tik pasakojo liudininkas. Mačiau iškritusius namų langų stiklus.
4.3. IŠVADOS:

5. PRIEDAI:

Foto nuotraukos, video ar audio įrašai, schemos ir kita medžiaga:

6. ANKETOS UŽPILDYMO DATA IR PARAŠAS: 1991 02 04

PASTABA: detalų įvykio aprašymą pateikite ant papildomų popieriaus lapų, išskiriant 4.1, 4.2, 4.3 poskyrius

1991 m. vasario 4 d.