VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS. ŽINIŲ BAZĖS „FAKTAI“ ANKETA

1. LIUDININKO PAVARDĖ, VARDAS, t.v.: Drignelis Liucijus, Liucijaus

profesija:
pareigos:

2. ĮVYKIO TRUMPAS APRAŠYMAS:

2.1. KAS ĮVYKO?: Lietuvos Respublikos Ministrų Tarybos užpuolimas. Lietuvos televizijos ir radijo komiteto užpuolimas.
2.2. KUR ĮVYKO?: Vilniuje, prie Lukiškių aikštės. Vilniuje, Konarskio gatvėje.
2.3. KADA ĮVYKO?: 1991 m. sausio mėn. 12 d., apie 23.45 val. 1991 m. sausio mėn. 13 d., apie 2 val. nakties.
2.4. KIEK LAIKO TĘSĖSI?: Apie 20 min. Apie 0,5–1.00 val.

3. LIUDININKO ROLĖ ĮVYKIO METU:

3.1. KĄ DARĖTE?: Teko padėti nustumti užpuolikus nuo MT rūmų durų. Teko budėti prie Radijo ir televizijos komiteto (naujo pastato).
3.2. SU KUO KARTU BUVOTE (išvardinkite kitus liudininkus)?: Prie MT buvau vienas. Prie RTV – su dukra.
3.3. KOKIAS ĮVYKIO PASEKMES PATYRĖTE JŪS IR KITI LIUDININKAI?
3.4. KOKIA JŪSŲ, JŪSŲ VAIKŲ, KITŲ LIUDININKŲ BŪKLĖ ŠIUO METU?

4. DETALUS ĮVYKIO APRAŠYMAS: Pridedu 2 lapus.

4.1. KĄ MATĖTE?: Tanketes, tankus, sprogstamuosius paketus, šviečiančias kulkas, girdėjau šūvius.
4.2. KOKIUS FAKTUS IR DETALES PRISIMENATE (apranga, ginklai, technika, jos tipai, numeriai, kaip tai buvo panaudota, kokios pasekmės ir rezultatai)?:
4.3. IŠVADOS: Taikūs civiliai beginkliai žmonės buvo žiauriai užpulti sovietų karinės jėgos.

5. PRIEDAI:

Foto nuotraukos, video ar audio įrašai, schemos ir kita medžiaga:

6. ANKETOS UŽPILDYMO DATA IR PARAŠAS: 1991 01 26

PASTABA: detalų įvykio aprašymą pateikite ant papildomų popieriaus lapų, išskiriant 4.1, 4.2, 4.3 poskyrius.

4. Įvykis prie Ministrų Tarybos

1991 sausio 12 d. (šeštadienį) apie 23.45 val. ėjau Gedimino per. Pro Lukiškių aikštę link Aukščiausiosios Tarybos rūmų. Pamačiau įstrižu taku link Lenino paminklo nuo Gedimino pr. ir vasario 16-osios gatvės sankryžos tyliai ateinantį civiliai apsirengusių vyrų būrį (apie 30–50 žmonių). Jie stabtelėjo prie paminklo. Aš atkreipiau dėmesį, nes pagalvojau, kad gali būti vykdoma kokia nors provokacija su paminklu. Tačiau tas būrys praėjo pro paminklą, vėl stabtelėjo, kol pasivijo atsilikę nuo būrio, ir patraukė taku link MT rūmų. Eidamas toliau išgirdau šaukiant, kad užpulti MT rūmai. Nubėgęs prieblandoje pamačiau spūstį žmonių prie durų. Atbėgo daugiau žmonių ir besiveržiantys buvo nustumti į šalį nuo durų. Kas čia vyko toliau – nežinau, nes skubėjau prie AT rūmų, kur buvau susitaręs susitikti su saviškiais 24 val. Pavėlavau keletą minučių.

4. Įvykis prie Radijo ir televizijos komiteto rūmų

1991 m. sausio mėn. iš 12 į 13 dienos naktį, apie 0.30 val. nuo AT rūmų atvykome budėti prie RTV rūmų. Priešais rūmus (naujuosius) esančiame skverelyje buvo nemažai žmonių. Vieni žiūrėjo lauke televizorių, kiti vaikštinėjo, šoko, dainavo. Lynojo. Mes su dukra stovėjome netoli įėjimo prie betoninių plokščių statybinės tvoros. Apie 2 val. pasigirdo tolimi šūviai iš pabūklų. Šūviai artėjo. Pasirodė Konarskio gatve važiuojantys šarvuočiai, kurie pravažiavo drebindami žemę ir vėl netrukus sugrįžo. Suintensyvėjo šaudymas iš automatų, griaudėjo pabūklų šūviai, šalia mūsų krito sprogstamieji paketai, apnešdami dūmais ir ugnimi. Pamatėme, kad užpuolikai jau pastato viduje. Žmonės nesiskirstė. Mes dukra nuo įėjimo pasitraukėme į tamsų skverą link Konarskio gatvės. Tuo metu pamatėme iš atvažiavusio autobuso skubiai išlipančius ir link rūmų skubančius policininkus. Maždaug tuo metu pasirodė Konarskio gatvėje tankai, kurie, privažiavę prie rūmų, pasisuko ir nuvažiavo tiesiai prie įėjimo. Prožektorių šviesoje Prožektorių šviesoje matėsi, kad prie įėjimo rūmus yra žmonių būrys ir į juos besiartinantis tankas. Buvo šaudoma ir dangaus fone matėsi šviečiančios kulkos. Mes perėjome į kitą gatvės pusę prie daugiaaukščio namo. (...)

1991 m. sausio 26 d.