VILNIAUS UNIVERSITETAS. ŽINIŲ BAZĖS „FAKTAI“ ANKETA

1. LIUDININKO PAVARDĖ, VARDAS, t.v.: Didika Juozas, Broniaus

profesija: inžinierius mechanikas
pareigos: VĮ “Dovana” – technikas, skyriaus viršininkas, o nuo š.m. balandžio 1 d. – bedarbis.

2. ĮVYKIO TRUMPAS APRAŠYMAS:

2.1. KAS ĮVYKO?: Sovietų desantininkai šaudė bei tankais traiškė žmones, gynusius Televizijos bokštą, mėtė sprogstamuosius paketus, šaudė trasuojančiomis kulkomis.
2.2. KUR ĮVYKO?: Vilnius, Karoliniškės, prie Televizijos bokšto.
2.3. KADA ĮVYKO?: 1991 m. sausio mėn. naktį iš 12 į 13 d.
2.4. KIEK LAIKO TĘSĖSI?: Tankai pradėjo šaudyti apie 1.30 val. ir šūviai tęsėsi iš automatų iki 4.30 val.

3. LIUDININKO ROLĖ ĮVYKIO METU:

3.1. KĄ DARĖTE?: Stovėjau netoli tos vietos (susikibę rankomis), kur nuo “Saturno” parduotuvės bokštą puolė du tankai, prieš tai pervažiavę per automobilius, po to šaudė ir traiškė žmones.
3.2. SU KUO KARTU BUVOTE (išvardinkite kitus liudininkus)?
3.3. KOKIAS ĮVYKIO PASEKMES PATYRĖTE JŪS IR KITI LIUDININKAI?
3.4. KOKIA JŪSŲ, JŪSŲ VAIKŲ, KITŲ LIUDININKŲ BŪKLĖ ŠIUO METU?

4. DETALUS ĮVYKIO APRAŠYMAS:

4.1. KĄ MATĖTE?: Įvykio vietoje buvau nuo 23.00 val. iki 4.30 val.
4.2. KOKIUS FAKTUS IR DETALES PRISIMENATE (apranga, ginklai, technika, jos tipai, numeriai, kaip tai buvo panaudota, kokios pasekmės ir rezultatai)?: Desantininkai šaudė kovinėm kulkom iš automatų bei kulkosvaidžių. Iš patrankų šaudė tuščiais šoviniais. Tankai T-76, automatai AK-74, БТР (numeriai ant tankų dideli). Buvo naudotos kažkokios dujos.
4.3. IŠVADOS: Tai eilinė Lietuvos Respublikos okupacija, nes sovietams jokie įstatymai negalioja.

5. PRIEDAI:

Foto nuotraukos, video ar audio įrašai, schemos ir kita medžiaga:

6. ANKETOS UŽPILDYMO DATA IR PARAŠAS: 1991 02 05

PASTABA: detalų įvykio aprašymą pateikite ant papildomų popieriaus lapų, išskiriant 4.1, 4.2, 4.3 poskyrius

1991 m. vasario 5 d.