VILNIAUS UNIVERSITETAS. ŽINIŲ BAZĖS „FAKTAI“ ANKETA

1. LIUDININKO PAVARDĖ, VARDAS, t.v.: Didika Dainius, Juozo

profesija: moksleivis
pareigos:

2. ĮVYKIO TRUMPAS APRAŠYMAS:

2.1. KAS ĮVYKO?: Tankai pradėjo šaudyti tuščiais sviediniais, norėdami įbauginti žmones bei nukreipti žmonių dėmesį, tuo tarpu kai kiti supo bokštą, bet tai buvo tik pradžia. Paskui pradėjo šaudyti į žmones koviniais šoviniais, bet ir tai nepadėjo, todėl juos ėmė „skinti“ tankais.
2.2. KUR ĮVYKO?: Prie Televizijos bokšto (Vilnius, Karoliniškės).
2.3. KADA ĮVYKO?: 1991 m. sausio 13 d., apie 2.00 val. nakties.
2.4. KIEK LAIKO TĘSĖSI?:

3. LIUDININKO ROLĖ ĮVYKIO METU:

3.1. KĄ DARĖTE?: Stovėjau į dešinę pusę nuo įėjimo, t.y. į gatvės pusę.
3.2. SU KUO KARTU BUVOTE (išvardinkite kitus liudininkus)?: Mūsų buvo 22 žmonės, nuo 15 iki 18 metų, stovėjom vienoj vietoj (susikibę rankomis), bet per sumaištį buvome dviese, visi kiti buvo išsibėgioję po visą Televizijos bokšto teritoriją.
3.3. KOKIAS ĮVYKIO PASEKMES PATYRĖTE JŪS IR KITI LIUDININKAI?

3.4. KOKIA JŪSŲ, JŪSŲ VAIKŲ, KITŲ LIUDININKŲ BŪKLĖ ŠIUO METU?

4. DETALUS ĮVYKIO APRAŠYMAS:

4.1. KĄ MATĖTE?: Buvau įvykio vietoje nuo 10.00 val. ryto iki 4.30 val. (porą kartų buvau parėjęs namo apšilti).
4.2. KOKIUS FAKTUS IR DETALES PRISIMENATE (apranga, ginklai, technika, jos tipai, numeriai, kaip tai buvo panaudota, kokios pasekmės ir rezultatai)?: Desantininkai šaudė koviniais šoviniais, tankai šaudė tuščiais, bet ir tai darė žalą – dužo langai, mačiau, kad mirė vienas vaikinas, kuriam po šūvio iš ausų ir burnos pradėjo bėgti kraujas. Taip pat buvo daug sužeistų į kojas, rankas ir t.t.
4.3. IŠVADOS: Tai buvo samdiniai, be to prisilakę iki nuvirtimo, nežinau kaip jie nulaikė automatus, jie nesuprato, ką žvebleno. Tankų numerių nematėm, bet rytojaus dieną užtikome juos bevalant nuo tankų dažus, kuriais buvo uždažyti numeriai.

5. PRIEDAI:

Foto nuotraukos, video ar audio įrašai, schemos ir kita medžiaga:

6. ANKETOS UŽPILDYMO DATA IR PARAŠAS:

PASTABA: detalų įvykio aprašymą pateikite ant papildomų popieriaus lapų, išskiriant 4.1, 4.2, 4.3 poskyrius