VILNIAUS UNIVERSITETAS. ŽINIŲ BAZĖS „FAKTAI“ ANKETA

1. LIUDININKO PAVARDĖ, VARDAS, t.v.: Daugelavičius Rimantas, Juozo

profesija: biochemikas
pareigos: VU Gamtos m. fakulteto Augalų fiziologijos ir mikrobiologijos katedros dėstytojas.

2. ĮVYKIO TRUMPAS APRAŠYMAS:

2.1. KAS ĮVYKO?: Taikių gyventojų mušimas bei žalojimas kitais būdais (sprogstamųjų paketų mėtymas į minią, šaudymas iš automatų).
2.2. KUR ĮVYKO?: Prie Lietuvos radijo ir televizijos komiteto, Vilnius, Konarskio 49.
2.3. KADA ĮVYKO?: Naktis iš sausio 12 d. į sausio 13 d.
2.4. KIEK LAIKO TĘSĖSI?: Dalyvavau nuo įvykių pradžios (apie 1.40 val.) iki 2.40-2.45 val.

3. LIUDININKO ROLĖ ĮVYKIO METU:

3.1. KĄ DARĖTE?: Kartu su visais skandavau “Lietuva!”, “Laisvė!” Susikibę rankomis stengėmės nepraleisti kareivių link RTV pastato.
3.2. SU KUO KARTU BUVOTE (išvardinkite kitus liudininkus)?: Su broliu.
3.3. KOKIAS ĮVYKIO PASEKMES PATYRĖTE JŪS IR KITI LIUDININKAI?:
3.4. KOKIA JŪSŲ, JŪSŲ VAIKŲ, KITŲ LIUDININKŲ BŪKLĖ ŠIUO METU?:

4. DETALUS ĮVYKIO APRAŠYMAS:

4.1. KĄ MATĖTE?:
4.2. KOKIUS FAKTUS IR DETALES PRISIMENATE (apranga, ginklai, technika, jos tipai, numeriai, kaip tai buvo panaudota, kokios pasekmės ir rezultatai)?: Pro mane pravažiavo 7–8 karinės mašinos. Tarp jų buvo 5–6 šarvuočiai БТР-60, viena dengta bortinė mašina, 1 šarvuotis su keistomis dėžėmis (tikriausiai garsiakalbiais). Kareiviai buvo apsivilkę maskuojančios spalvos puskailiniais. Dalis jų prieš ataką užsidėjo dujokaukes. Po kailinukais kareiviai buvo, tikriausiai, apsivilkę neperšaunamas liemenes, nes buvo labai išsipūtę. Lazdos buvo juodos, blizgios, trumpesnės nei milicininkų.
4.3. IŠVADOS: Kariuomenės tikslas buvo ne tik užimti RTV komitetą, bet ir įbauginti minią. Kodėl taip manau: 1. Šaudymai, sprogimai buvo labai intensyvūs ir užėmus pastatus. 2. Buvo žiauriai mušami pargriuvę ant žemės žmonės, negalintys pasipriešinti kareivių judėjimui pastatų link.

5. PRIEDAI:

Foto nuotraukos, video ar audio įrašai, schemos ir kita medžiaga:

6. ANKETOS UŽPILDYMO DATA IR PARAŠAS: 1991 02 05

PASTABA: detalų įvykio aprašymą pateikite ant papildomų popieriaus lapų, išskiriant 4.1, 4.2, 4.3 poskyrius

Prie RTV komiteto atvykau su broliu apie 1.00 val. nakties ir buvau ten iki 2.45 val. Iki atvažiuojant kolonai, prie komiteto buvo ramu. Bažnyčios “Tikėjimo žodis” nariai giedojo savo giesmes, garbindami Dievą. Pirmasis didesnis sujudimas buvo išgirdus tolumoje šaudant apie 1.40 val. Dalis žmonių patraukė Konarskio gatve Žemaitės gatvės link. Aukštam vaikinui su raiščiu ant rankovės paprašius sugrįžti prie pastatų, žmonės grįžo.

Karinė kolona atvyko apie 1.45 val. Pagrindinė kareivių masė išsilaipino iš mašinų dar neprivažiavę Radijo komiteto pastato ir atbėgo paskui šarvuočių koloną. Susirinkę žmonės skandavo “Lietuva!” “Laisvė!”, o vėliau, kareiviams pradėjus padrikai šaudyti ir mėtyti sprogstamuosius paketus, “fašistai!” Karinės akcijos metu buvau Konarskio gatvėje. Iš pradžių stovėjau priešingoje RTV pastatams gatvės pusėje, priešais Televizijos komiteto pastatą, vėliau perbėgau į kitą gatvės pusę, arčiau Radijo komiteto pastato.

Tik atvažiavę kareiviai šaudė tuščiais šoviniais, padrikai. Paketus mėtė (daugiausia) prie Radijo komiteto paradinių durų. Vėliau kareiviai išsirikiavo ir atakavo minią išsiskleidę pagal Konarskio gatvę, vienas šalia kito, bent dviem eilėm. Priekyje ėjo apsiginklavę skydais ir lazdomis, už jų ginkluoti automatais. Mačiau, kaip jie rikiavosi, girdėjau, kaip buvo tikrinamas kareivių pasiruošimas atakai. Prasidėjus atakai stovėjau susikibęs su kitais vyriškiais rankomis šalia gatvės, prieš Televizijos komiteto pastatą. Priekyje ėję kareiviai stengėsi kirsti per kojas, kad žmonės nugriūtų. Parkritusius daužydavo lazdomis, automato buožėmis, spardydavo. Lazdomis ginkluotiems kareiviams pradėjus ataką, paskui juos ėję šaudė iš automatų bei mėtė į minią sprogstamuosius paketus.

Kareivių atakos pradžioje buvau sumuštas. Nuo žemės sugebėjau atsikelti tik po trečio bandymo, nes bandant stotis kareiviai kirsdavo į nugarą ar į galvą automatų buožėmis. Aplink buvę žmonės mane nuvedė į greitosios pagalbos mašiną. Ten jau buvo 5–6 sužeistieji, sukruvintais veidais, sumušti. Vėliau iš greitosios išlipau, nes būtų vežę į ligoninę (bijojau sukelti paniką namuose ir tikėjausi susirasti brolį). Iš vėlesnių įvykių įstrigo į atmintį tai, kad žmonės nesiskirstė nuo RTV komiteto, skandavo “Lietuva!” (ypač išgirdę Jermalavičiaus kvietimą skirstytis). Į minią pastoviai buvo mėtomi sprogstamieji paketai. Matėsi, kad šaudoma ir trasuojančiomis kulkomis iš automatų (kulkos lėkė virš Televizijos komiteto pastato). Nuo tanko šūvio byrėjo pastatų langai. Vėliau minios išsklaidymui buvo naudojamos dujos. Žmonės nuo jų kosėjo ir bėgo prisidengę veidus šalikais.

1991 m. vasario 5 d.