VILNIAUS UNIVERSITETAS. ŽINIŲ BAZĖS „FAKTAI“ ANKETA

1. LIUDININKO PAVARDĖ, VARDAS, t.v.: Cininas Saulius, Teisučio-Viktoro

profesija:
pareigos:

2. ĮVYKIO TRUMPAS APRAŠYMAS:

2.1. KAS ĮVYKO?: Sovietų Armija užėmė TV bokštą
2.2. KUR ĮVYKO?: Vilnius, TV bokštas
2.3. KADA ĮVYKO?: 1991 01 13
2.4. KIEK LAIKO TĘSĖSI?: 2 iki 3 valandas.

3. LIUDININKO ROLĖ ĮVYKIO METU:

3.1. KĄ DARĖTE?: Bandėme susikabinę rankomis užtverti tankui kelią.
3.2. SU KUO KARTU BUVOTE (išvardinkite kitus liudininkus)?:
3.3. KOKIAS ĮVYKIO PASEKMES PATYRĖTE JŪS IR KITI LIUDININKAI?:
3.4. KOKIA JŪSŲ, JŪSŲ VAIKŲ, KITŲ LIUDININKŲ BŪKLĖ ŠIUO METU?:

4. DETALUS ĮVYKIO APRAŠYMAS:

4.1. KĄ MATĖTE?:
4.2. KOKIUS FAKTUS IR DETALES PRISIMENATE (apranga, ginklai, technika, jos tipai, numeriai, kaip tai buvo panaudota, kokios pasekmės ir rezultatai)?: Aš atsimenu tankus. Mačiau prie bokšto gal 4. Nors ir iš kitos bokšto pusės girdėjau motorų ūžesį. Tankai važiavo ant žmonių. Kartais buvo sunku išsisukti nuo jų.
4.3. IŠVADOS:

5. PRIEDAI:

Foto nuotraukos, video ar audio įrašai, schemos ir kita medžiaga:

6. ANKETOS UŽPILDYMO DATA IR PARAŠAS: 1991 02 01

PASTABA: detalų įvykio aprašymą pateikite ant papildomų popieriaus lapų, išskiriant 4.1, 4.2, 4.3 poskyrius

Apie 2 val. nakties link bokšto atvažiavo tankai. Aš mačiau jų 3–4. Kareivių nemačiau. Juos paskui atvežė dengta mašina, jau prie pat bokšto.

Prie bokšto, ties vaikų darželiu, tankams kelias buvo užtvertas trimis mašinomis (smėlio barstytuvais), prikrautomis smėlio. Tankai stabtelėjo prieš jas. Paskui porą kartų pirmasis tankas pabandė tiesiai jas pervažiuoti, tačiau nepavyko. Tada jis pabandė pravažiuoti tarp tų mašinų ir darželio tvoros. Tai jam pavyko. Mašinos buvo kiek nustumtos ir kiti tankai jau važiavo per jas. Keli jaunuoliai išbėgo į gatvę ir susikibo už parankių. Mes su draugu prisijungėme prie jų. Tankas priartėjo prie mūsų ir stabtelėjo. Paskui lėtai pradėjo važiuoti ant mūsų. Įsirėmę rankomis į tanką turėjome trauktis. Tankas pradėjo važiuoti kiek greičiau, kartais stabtelėdamas. Kiek toliau stovėjo dar vienas smėlio barstytuvas. Mes turėjome pasitraukti tankui iš kelio, nes jis būtų mus prispaudęs. Kai kas gelbėdamasis sušoko ant tankų. Aš pasitraukiau ant šaligatvio. Tankas važiavo tiesiai ant to barstytuvo. Staiga šalia pradėjo rėkti moterys. Pamačiau, kad tos mašinos kabinoje sėdi žmogus. Tankas važiavo tiesiai per kabiną. Kai jis pravažiavo, žmogus gulėjo ant žemės. Jo veidas buvo kraujuotas. Antras tankas važiavo tiesiai ant jo. Puolėme jį tempti nuo antro tanko kelio. Tas žmogus pats jau net nebandė keltis. Paskui žmonės nunešė jį į greitosios pagalbos automobilį, kuris stovėjo kitoje pusėje. Dabar jau buvo daugiau vietos ir tankai galėjo po kelis vienoje eilėje važiuoti link bokšto per tvorą, per lengvąsias mašinas. Žmonės buvo sustoję prie tvoros, bet pamatę, kad tankai važiuoja ant jų, traukėsi. Paskui tankus nuvažiavo dengta mašina su kareiviais. Pasigirdo šūviai, sprogimai. Per garsiakalbį rusiškai pranešinėjo, kad atėjo darbininkų valdžia. Prie pat bokšto aš jau nėjau. Mačiau kaip nešė žuvusiuosius.

1991 m. vasario 1 d.