VILNIAUS UNIVERSITETAS. ŽINIŲ BAZĖS „FAKTAI“ ANKETA

1. LIUDININKO PAVARDĖ, VARDAS, t.v.: Burneika Karolis, Narimanto

profesija:
pareigos:

2. ĮVYKIO TRUMPAS APRAŠYMAS:

2.1. KAS ĮVYKO?: Įvyko Radijo ir televizijos komiteto užėmimas.
2.2. KUR ĮVYKO?: Buvau prie Radijo komiteto.
2.3. KADA ĮVYKO?: 1991 m. sausio 13 d., apie 2.00 val.
2.4. KIEK LAIKO TĘSĖSI?: Apie 30 min.

3. LIUDININKO ROLĖ ĮVYKIO METU:

3.1. KĄ DARĖTE?: Buvau ant laiptų prie centrinio Radijo komiteto įėjimo. Bandėme sustabdyti desantininkus, besiveržiančius į Radijo komitetą. Paskui, neatlaikę desantininkų spaudimo, pasitraukėme į gatvę. Ten prie pat manęs nukrito sprogstamasis paketas. Paketas buvo mestas iš desantininkų pusės. Po to nuėjau prie Aukščiausiosios Tarybos.
3.2. SU KUO KARTU BUVOTE (išvardinkite kitus liudininkus)?:
3.3. KOKIAS ĮVYKIO PASEKMES PATYRĖTE JŪS IR KITI LIUDININKAI?:
3.4. KOKIA JŪSŲ, JŪSŲ VAIKŲ, KITŲ LIUDININKŲ BŪKLĖ ŠIUO METU?:

4. DETALUS ĮVYKIO APRAŠYMAS:

4.1. KĄ MATĖTE?: Mačiau žmogų stipriai apdegusiu veidu ir sudraskytais priekyje rūbais. Jį vedė greitosios pagalbos sanitarai.
4.2. KOKIUS FAKTUS IR DETALES PRISIMENATE (apranga, ginklai, technika, jos tipai, numeriai, kaip tai buvo panaudota, kokios pasekmės ir rezultatai)?: Šaudė “kalašnikovo” tipo automatais. Manau, kad kulkos buvo tikros, kadangi mačiau į sieną atsitrenkiančių kulkų įskeltas kibirkštis. Į minią buvo mėtomi sprogstamieji paketai.
4.3. IŠVADOS: Buvo panaudota ginkluota jėga prieš beginklius žmones.

5. PRIEDAI:

Foto nuotraukos, video ar audio įrašai, schemos ir kita medžiaga:

6. ANKETOS UŽPILDYMO DATA IR PARAŠAS: 1991 02 04

PASTABA: detalų įvykio aprašymą pateikite ant papildomų popieriaus lapų, išskiriant 4.1, 4.2, 4.3 poskyrius

1991 m. vasario 4 d.